Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2011y055d13h39m18s0ms
N11L1 Auto correlations Cross correlations
BdHhJbMcOnShSvWbZcWb-BdWb-HhWb-JbWb-McWb-OnWb-ShWb-SvWb-Zc
1634.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 2 2 2 2 1 5 2 1 107.5 A P
offset: 4
68.56 A P
offset: -1
417 A P
offset: -1
105.9 A P
offset: -2
36.07 A P
offset: -10
76.43 A P
offset: -3
124.5 A P
offset: 3
193.7 A P
offset: 8
1634.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands7.387 A P
offset: 4
4.124 A P
offset: -62
10.91 A P
offset: -1
21.61 A P
offset: -2
4.375 A P
offset: -49
4.19 A P
offset: -32
16.16 A P
offset: 3
4.95 A P
offset: 131
1634.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 2 1 1 1 1 2 10 1 9 122.7 A P
offset: 4
61.13 A P
offset: -1
442.2 A P
offset: -1
116.1 A P
offset: -2
34.16 A P
offset: -10
78.68 A P
offset: -3
114.6 A P
offset: 3
171.7 A P
offset: 8
1634.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands4.476 A P
offset: -86
4.526 A P
offset: 31
7.858 A P
offset: -1
7.035 A P
offset: -2
4.718 A P
offset: -49
4.825 A P
offset: 48
23.3 A P
offset: 3
14.84 A P
offset: 8
1634.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 2 2 2 2 1 5 2 1 105 A P
offset: 4
68.11 A P
offset: -1
396.1 A P
offset: -1
93.5 A P
offset: -2
104.8 A P
offset: -10
82.31 A P
offset: -3
67.86 A P
offset: 3
205.4 A P
offset: 8
1634.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands7.665 A P
offset: 4
4.834 A P
offset: -1
20.89 A P
offset: -1
24.52 A P
offset: -2
5.695 A P
offset: 26
4.439 A P
offset: -89
15.62 A P
offset: 3
9.856 A P
offset: 8
1634.49MHz, USB, Lcp-Lcp 2 1 1 1 1 2 10 1 9 111.4 A P
offset: 4
62.92 A P
offset: -1
415.1 A P
offset: -1
121.9 A P
offset: -2
110.7 A P
offset: -10
78.68 A P
offset: -3
121.2 A P
offset: 3
166.1 A P
offset: 8
1634.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands4.699 A P
offset: 27
5.834 A P
offset: -43
11.47 A P
offset: -1
7.715 A P
offset: -2
5.413 A P
offset: 30
5.663 A P
offset: 126
12.67 A P
offset: 3
14.61 A P
offset: 8
1650.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 4 4 4 4 3 6 4 2 123.6 A P
offset: 4
63.45 A P
offset: -1
376.8 A P
offset: -1
85.37 A P
offset: -2
97.45 A P
offset: -10
79.01 A P
offset: -3
114 A P
offset: 3
198.9 A P
offset: 8
1650.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands33.9 A P
offset: 4
14.61 A P
offset: -1
58.13 A P
offset: -1
21.56 A P
offset: -2
22.35 A P
offset: -10
10.66 A P
offset: -3
17.23 A P
offset: 3
31.42 A P
offset: 8
1650.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 3 3 3 3 4 11 3 10 147.6 A P
offset: 4
66.63 A P
offset: -1
312.7 A P
offset: -1
105.1 A P
offset: -2
121.6 A P
offset: -10
75.94 A P
offset: -3
89.08 A P
offset: 3
191.9 A P
offset: 8
1650.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands18.31 A P
offset: 4
10.96 A P
offset: -1
77.8 A P
offset: -1
19.11 A P
offset: -2
20.62 A P
offset: -9
11.05 A P
offset: -3
38.56 A P
offset: 3
44.57 A P
offset: 8
1650.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 4 4 4 4 3 6 4 2 111.1 A P
offset: 4
65.14 A P
offset: -1
456.6 A P
offset: -1
97.1 A P
offset: -2
101.8 A P
offset: -10
71.02 A P
offset: -3
121.5 A P
offset: 3
187.3 A P
offset: 8
1650.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands12.04 A P
offset: 4
4.811 A P
offset: -10
11.5 A P
offset: -1
27.71 A P
offset: -2
6.3 A P
offset: -10
4.93 A P
offset: -2
15.7 A P
offset: 3
13.88 A P
offset: 8
1650.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 3 3 3 3 4 11 3 10 126.8 A P
offset: 4
65.4 A P
offset: -1
386.5 A P
offset: -1
130.8 A P
offset: -2
123.3 A P
offset: -9
80.83 A P
offset: -3
101.3 A P
offset: 3
194.9 A P
offset: 8
1650.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands4.699 A P
offset: -38
6.281 A P
offset: -41
30.35 A P
offset: -1
9.64 A P
offset: -2
8.672 A P
offset: -10
4.824 A P
offset: 5
20.16 A P
offset: 3
19.57 A P
offset: 8
1666.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 6 6 6 6 5 7 6 3 126.7 A P
offset: 4
72.33 A P
offset: -1
431.9 A P
offset: -1
91.02 A P
offset: -2
102.3 A P
offset: -10
80.3 A P
offset: -3
116.4 A P
offset: 3
196.7 A P
offset: 8
1666.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands10.13 A P
offset: 4
5.201 A P
offset: -13
11 A P
offset: -1
33.55 A P
offset: -2
4.338 A P
offset: -85
4.704 A P
offset: 57
4.46 A P
offset: -137
5.387 A P
offset: 69
1666.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 5 5 5 5 6 12 5 11 100.3 A P
offset: 4
52.65 A P
offset: -1
380.8 A P
offset: -1
101.3 A P
offset: -2
98.96 A P
offset: -9
66.55 A P
offset: -3
4.738 A P
offset: -8
86.87 A P
offset: 8
1666.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands16.1 A P
offset: 4
4.531 A P
offset: -181
25.27 A P
offset: -1
5.029 A P
offset: -54
5.642 A P
offset: 39
4.027 A P
offset: 57
11.47 A P
offset: 3
19.35 A P
offset: 8
1666.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 6 6 6 6 5 7 6 3 82.5 A P
offset: 4
69.96 A P
offset: -1
412.6 A P
offset: -1
106 A P
offset: -2
99.71 A P
offset: -9
80.97 A P
offset: -3
122.8 A P
offset: 3
196.9 A P
offset: 8
1666.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands14.67 A P
offset: 4
4.916 A P
offset: -64
23.12 A P
offset: -1
34.58 A P
offset: -2
4.278 A P
offset: -180
4.791 A P
offset: 107
17.52 A P
offset: 3
11.56 A P
offset: 8
1666.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 5 5 5 5 6 12 5 11 110 A P
offset: 4
69.66 A P
offset: -1
443.9 A P
offset: -1
127.4 A P
offset: -2
106.1 A P
offset: -10
77.16 A P
offset: -3
117.7 A P
offset: 3
101.2 A P
offset: 8
1666.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands7.421 A P
offset: 3
6.826 A P
offset: 1
19.88 A P
offset: -1
10.38 A P
offset: -2
4.247 A P
offset: 94
5.366 A P
offset: -3
12.97 A P
offset: 3
16.11 A P
offset: 8
1682.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 5 8 8 8 8 7 8 8 4 124.3 A P
offset: 4
64.48 A P
offset: -1
366 A P
offset: -1
98.93 A P
offset: -2
109.2 A P
offset: -10
79.75 A P
offset: -3
113.6 A P
offset: 3
190.2 A P
offset: 8
1682.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands5.713 A P
offset: 4
3.902 A P
offset: -214
4.875 A P
offset: -1
25.38 A P
offset: -2
5.868 A P
offset: -8
4.742 A P
offset: 129
4.573 A P
offset: -113
9.624 A P
offset: 8
1682.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 7 7 7 7 8 13 7 12 136.1 A P
offset: 4
62.28 A P
offset: -1
225.3 A P
offset: -1
124.3 A P
offset: -2
113 A P
offset: -10
79.48 A P
offset: -3
4.551 A P
offset: 64
188.2 A P
offset: 8
1682.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands5.081 A P
offset: 4
4.551 A P
offset: 204
19.18 A P
offset: -1
5.095 A P
offset: -2
4.698 A P
offset: -6
5.353 A P
offset: 12
22.3 A P
offset: 3
20.02 A P
offset: 8
1682.49MHz, USB, Rcp-Rcp 5 8 8 8 8 7 8 8 4 108.3 A P
offset: 4
65.05 A P
offset: -1
365.9 A P
offset: -1
83.79 A P
offset: -2
93.36 A P
offset: -10
79.08 A P
offset: -3
110.1 A P
offset: 3
183.5 A P
offset: 8
1682.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands7.671 A P
offset: 4
4.736 A P
offset: -70
22.33 A P
offset: -1
27.15 A P
offset: -2
4.002 A P
offset: -35
6.082 A P
offset: -3
12.17 A P
offset: 3
18.49 A P
offset: 8
1682.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 7 7 7 7 8 13 7 12 120.6 A P
offset: 4
65.14 A P
offset: -1
344.6 A P
offset: -1
110.6 A P
offset: -2
99.4 A P
offset: -9
74.05 A P
offset: -3
111 A P
offset: 3
181.4 A P
offset: 8
1682.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands6.57 A P
offset: 4
5.02 A P
offset: -1
29.04 A P
offset: -1
3.828 A P
offset: 92
4.718 A P
offset: -49
4.581 A P
offset: -176
17.12 A P
offset: 3
18.81 A P
offset: 8

Sampler statistics


Bd - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 21.48% 30.17% 27.79% 19.76% 0.8039% 0.4793 0.5033
1634.49MHz, LSB, Lcp 21.55% 28.51% 29.71% 19.43% 0.8039% 0.4954 0.4832
1634.49MHz, USB, Rcp 21.83% 29.6% 27.81% 19.96% 0.8039% 0.4816 0.4996
1634.49MHz, USB, Lcp 21.62% 29.73% 27.75% 20.09% 0.8039% 0.4824 0.5022
1650.49MHz, LSB, Rcp 21.95% 29.13% 27.3% 20.81% 0.8039% 0.485 0.5035
1650.49MHz, LSB, Lcp 21.83% 29.29% 28.55% 19.52% 0.8039% 0.4846 0.4921
1650.49MHz, USB, Rcp 20.63% 29.04% 28.71% 20.81% 0.8039% 0.4993 0.5025
1650.49MHz, USB, Lcp 22.7% 28.29% 27.29% 20.92% 0.8039% 0.486 0.496
1666.49MHz, LSB, Rcp 23% 28.53% 27.06% 20.61% 0.8039% 0.4805 0.4953
1666.49MHz, LSB, Lcp 21.16% 29.92% 28.47% 19.65% 0.8039% 0.4851 0.4997
1666.49MHz, USB, Rcp 21.9% 29.56% 28.04% 19.69% 0.8039% 0.4811 0.4965
1666.49MHz, USB, Lcp 20.6% 31.13% 27.62% 19.85% 0.8039% 0.4785 0.514
1682.49MHz, LSB, Rcp 22.9% 28.07% 26.56% 21.66% 0.8039% 0.4861 0.5014
1682.49MHz, LSB, Lcp 22.07% 28.99% 27.97% 20.16% 0.8039% 0.4852 0.4955
1682.49MHz, USB, Rcp 22.5% 28.91% 26.93% 20.85% 0.8039% 0.4817 0.5017
1682.49MHz, USB, Lcp 22.2% 28.74% 27.29% 20.97% 0.8039% 0.4865 0.5011

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 18.04% 31.49% 31.04% 18.22% 1.205% 0.4987 0.5032
1634.49MHz, LSB, Lcp 17% 32.74% 32.25% 16.81% 1.205% 0.4965 0.5015
1634.49MHz, USB, Rcp 15.51% 34.13% 33.77% 15.39% 1.205% 0.4976 0.5013
1634.49MHz, USB, Lcp 17.51% 32.13% 31.66% 17.49% 1.205% 0.4976 0.5023
1650.49MHz, LSB, Rcp 18.06% 31.2% 31.51% 18.03% 1.205% 0.5014 0.4982
1650.49MHz, LSB, Lcp 18.15% 31.5% 30.96% 18.18% 1.205% 0.4974 0.5029
1650.49MHz, USB, Rcp 18.96% 30.59% 30.21% 19.03% 1.205% 0.4984 0.5023
1650.49MHz, USB, Lcp 17.72% 31.76% 31.69% 17.62% 1.205% 0.4991 0.4999
1666.49MHz, LSB, Rcp 18.73% 31.11% 30.67% 18.28% 1.205% 0.4955 0.4999
1666.49MHz, LSB, Lcp 17.5% 32.07% 31.89% 17.33% 1.205% 0.4982 0.5001
1666.49MHz, USB, Rcp 17.59% 32% 31.84% 17.36% 1.205% 0.498 0.4996
1666.49MHz, USB, Lcp 17.38% 32.21% 31.86% 17.35% 1.205% 0.4981 0.5016
1682.49MHz, LSB, Rcp 17.88% 31.65% 31.61% 17.65% 1.205% 0.4986 0.4991
1682.49MHz, LSB, Lcp 18.38% 31.76% 31.54% 17.11% 1.205% 0.4925 0.4947
1682.49MHz, USB, Rcp 18.04% 31.84% 31.68% 17.24% 1.205% 0.4952 0.4967
1682.49MHz, USB, Lcp 18.19% 31.62% 31.53% 17.45% 1.205% 0.4958 0.4967

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 18.13% 31.44% 31.4% 17.99% 1.038% 0.499 0.4995
1634.49MHz, LSB, Lcp 15.92% 33.57% 33.59% 15.88% 1.038% 0.4999 0.4997
1634.49MHz, USB, Rcp 17.08% 32.71% 32.4% 16.77% 1.038% 0.4969 0.5
1634.49MHz, USB, Lcp 17.39% 32.35% 32.09% 17.13% 1.038% 0.4974 0.5
1650.49MHz, LSB, Rcp 17.03% 32.43% 32.49% 17.02% 1.038% 0.5003 0.4997
1650.49MHz, LSB, Lcp 17.21% 33.8% 31.45% 16.5% 1.038% 0.4846 0.5083
1650.49MHz, USB, Rcp 17.1% 32.34% 32.41% 17.11% 1.038% 0.5005 0.4997
1650.49MHz, USB, Lcp 18.25% 31.7% 30.68% 18.33% 1.038% 0.4952 0.5056
1666.49MHz, LSB, Rcp 15% 34.72% 34.73% 14.52% 1.038% 0.4976 0.4975
1666.49MHz, LSB, Lcp 16.61% 32.69% 33.05% 16.61% 1.038% 0.5018 0.4982
1666.49MHz, USB, Rcp 15.74% 34.01% 33.82% 15.39% 1.038% 0.4973 0.4992
1666.49MHz, USB, Lcp 17.1% 32.61% 32.66% 16.6% 1.038% 0.4977 0.4972
1682.49MHz, LSB, Rcp 16.38% 33.82% 33.22% 15.55% 1.038% 0.4927 0.4988
1682.49MHz, LSB, Lcp 15.59% 34.71% 33.44% 15.22% 1.038% 0.4917 0.5045
1682.49MHz, USB, Rcp 18.16% 31.74% 31.58% 17.48% 1.038% 0.4957 0.4974
1682.49MHz, USB, Lcp 17.78% 32.2% 31.61% 17.37% 1.038% 0.4949 0.5009

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 18.86% 30.9% 30.7% 18.35% 1.198% 0.4965 0.4984
1634.49MHz, LSB, Lcp 18.83% 30.7% 30.81% 18.46% 1.198% 0.4986 0.4975
1634.49MHz, USB, Rcp 18.75% 31.03% 30.71% 18.31% 1.198% 0.4961 0.4994
1634.49MHz, USB, Lcp 19.04% 30.63% 30.68% 18.45% 1.198% 0.4973 0.4967
1650.49MHz, LSB, Rcp 18.58% 31.03% 30.33% 18.87% 1.198% 0.498 0.505
1650.49MHz, LSB, Lcp 17.5% 32.82% 31% 17.48% 1.198% 0.4907 0.5091
1650.49MHz, USB, Rcp 18.87% 30.67% 29.82% 19.44% 1.198% 0.4986 0.5071
1650.49MHz, USB, Lcp 18.01% 31.87% 30.25% 18.68% 1.198% 0.4952 0.5116
1666.49MHz, LSB, Rcp 18.69% 30.95% 30.93% 18.23% 1.198% 0.4975 0.4978
1666.49MHz, LSB, Lcp 18.4% 31.18% 31.12% 18.11% 1.198% 0.4982 0.4988
1666.49MHz, USB, Rcp 17.88% 31.8% 31.69% 17.44% 1.198% 0.4972 0.4983
1666.49MHz, USB, Lcp 23.68% 26.82% 26.9% 21.4% 1.198% 0.4889 0.488
1682.49MHz, LSB, Rcp 18.25% 31.68% 31.65% 17.22% 1.198% 0.4946 0.4949
1682.49MHz, LSB, Lcp 18.38% 31.87% 30.85% 17.71% 1.198% 0.4914 0.5018
1682.49MHz, USB, Rcp 18.44% 31.11% 31.52% 17.74% 1.198% 0.4985 0.4944
1682.49MHz, USB, Lcp 18.53% 31.35% 31.1% 17.83% 1.198% 0.4952 0.4977

On - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 18.84% 30.72% 30.61% 18.65% 1.179% 0.4985 0.4996
1634.49MHz, LSB, Lcp 20.19% 29.34% 29.19% 20.1% 1.179% 0.4988 0.5003
1634.49MHz, USB, Rcp 17.8% 31.82% 31.67% 17.53% 1.179% 0.4978 0.4994
1634.49MHz, USB, Lcp 16.45% 33.22% 32.96% 16.19% 1.179% 0.4974 0.5
1650.49MHz, LSB, Rcp 15.78% 33.76% 33.38% 15.9% 1.179% 0.4988 0.5025
1650.49MHz, LSB, Lcp 17.64% 32.1% 31.67% 17.42% 1.179% 0.4967 0.5011
1650.49MHz, USB, Rcp 16.5% 33.1% 32.48% 16.74% 1.179% 0.4981 0.5044
1650.49MHz, USB, Lcp 15.95% 33.71% 33.24% 15.92% 1.179% 0.4975 0.5022
1666.49MHz, LSB, Rcp 18.6% 30.8% 31.18% 18.25% 1.179% 0.5001 0.4963
1666.49MHz, LSB, Lcp 17.82% 31.88% 31.65% 17.47% 1.179% 0.4971 0.4994
1666.49MHz, USB, Rcp 16.89% 32.69% 32.51% 16.74% 1.179% 0.4984 0.5001
1666.49MHz, USB, Lcp 16.51% 33.18% 33.14% 15.99% 1.179% 0.4971 0.4976
1682.49MHz, LSB, Rcp 16.61% 33.01% 32.93% 16.27% 1.179% 0.4978 0.4987
1682.49MHz, LSB, Lcp 18.65% 30.71% 30.96% 18.51% 1.179% 0.5006 0.4981
1682.49MHz, USB, Rcp 16% 33.38% 33.44% 16% 1.179% 0.5003 0.4997
1682.49MHz, USB, Lcp 16.16% 33.51% 33.09% 16.05% 1.179% 0.4973 0.5016

Sh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 17.2% 32.17% 31.73% 17.28% 1.624% 0.4982 0.5026
1634.49MHz, LSB, Lcp 17.01% 31.95% 32.54% 16.89% 1.624% 0.5024 0.4964
1634.49MHz, USB, Rcp 15.9% 33.33% 33.65% 15.5% 1.624% 0.4996 0.4963
1634.49MHz, USB, Lcp 16.27% 32.27% 33.73% 16.1% 1.624% 0.5065 0.4917
1650.49MHz, LSB, Rcp 16.68% 32.71% 32.78% 16.21% 1.624% 0.4979 0.4973
1650.49MHz, LSB, Lcp 18.99% 29.47% 30.71% 19.21% 1.624% 0.5074 0.4948
1650.49MHz, USB, Rcp 16.32% 32.91% 33.49% 15.65% 1.624% 0.4995 0.4937
1650.49MHz, USB, Lcp 16.72% 31.57% 33.5% 16.58% 1.624% 0.5091 0.4895
1666.49MHz, LSB, Rcp 17.24% 32.07% 31.89% 17.17% 1.624% 0.4987 0.5006
1666.49MHz, LSB, Lcp 18.37% 30.44% 31.15% 18.41% 1.624% 0.5038 0.4966
1666.49MHz, USB, Rcp 16.83% 32.49% 32.56% 16.49% 1.624% 0.4986 0.4979
1666.49MHz, USB, Lcp 18.09% 30.87% 31.81% 17.61% 1.624% 0.5024 0.4928
1682.49MHz, LSB, Rcp 16.59% 32.81% 32.4% 16.58% 1.624% 0.4979 0.502
1682.49MHz, LSB, Lcp 11.82% 37.44% 37.93% 11.18% 1.624% 0.4992 0.4942
1682.49MHz, USB, Rcp 16.62% 32.43% 33.21% 16.12% 1.624% 0.5015 0.4935
1682.49MHz, USB, Lcp 18.54% 30.4% 31.37% 18.07% 1.624% 0.5026 0.4927

Sv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 20.97% 30.11% 28.19% 20.22% 0.5144% 0.4865 0.5059
1634.49MHz, LSB, Lcp 20.59% 29.17% 29.83% 19.9% 0.5144% 0.4999 0.4932
1634.49MHz, USB, Rcp 32.56% 19.7% 19.52% 27.71% 0.5144% 0.4747 0.4766
1634.49MHz, USB, Lcp 20.43% 30.6% 28.62% 19.84% 0.5144% 0.4871 0.507
1650.49MHz, LSB, Rcp 19.33% 32.27% 28.97% 18.91% 0.5144% 0.4813 0.5145
1650.49MHz, LSB, Lcp 21.14% 29.01% 29.62% 19.72% 0.5144% 0.4959 0.4898
1650.49MHz, USB, Rcp 20.28% 31.67% 28.16% 19.38% 0.5144% 0.4778 0.5131
1650.49MHz, USB, Lcp 19.98% 31.46% 28.87% 19.18% 0.5144% 0.4829 0.509
1666.49MHz, LSB, Rcp 20.03% 30.85% 29.44% 19.17% 0.5144% 0.4886 0.5027
1666.49MHz, LSB, Lcp 20.13% 31.04% 28.91% 19.41% 0.5144% 0.4857 0.5071
1666.49MHz, USB, Rcp 19.16% 31.38% 29.74% 19.2% 0.5144% 0.4919 0.5084
1666.49MHz, USB, Lcp 19.32% 31.88% 29.97% 18.31% 0.5144% 0.4853 0.5045
1682.49MHz, LSB, Rcp 20.01% 31.02% 29.21% 19.26% 0.5144% 0.4871 0.5053
1682.49MHz, LSB, Lcp 20.45% 30.27% 28.87% 19.89% 0.5144% 0.4901 0.5043
1682.49MHz, USB, Rcp 20.89% 29.47% 29.73% 19.4% 0.5144% 0.4939 0.4912
1682.49MHz, USB, Lcp 19.88% 30.66% 30.14% 18.8% 0.5144% 0.492 0.4972

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 23.14% 29.75% 28.04% 18.75% 0.3312% 0.4694 0.4865
1634.49MHz, LSB, Lcp 23.1% 29.8% 28.07% 18.71% 0.3312% 0.4693 0.4867
1634.49MHz, USB, Rcp 23.83% 29.05% 27.46% 19.33% 0.3312% 0.4694 0.4854
1634.49MHz, USB, Lcp 23.8% 29.08% 27.49% 19.3% 0.3312% 0.4695 0.4853
1650.49MHz, LSB, Rcp 24.74% 27.51% 26.29% 21.12% 0.3312% 0.4757 0.4879
1650.49MHz, LSB, Lcp 24.73% 27.52% 26.35% 21.07% 0.3312% 0.4757 0.4875
1650.49MHz, USB, Rcp 20.15% 32.67% 30.65% 16.2% 0.3312% 0.47 0.4903
1650.49MHz, USB, Lcp 20.14% 32.7% 30.64% 16.19% 0.3312% 0.4698 0.4905
1666.49MHz, LSB, Rcp 20.14% 32.72% 30.65% 16.16% 0.3312% 0.4696 0.4905
1666.49MHz, LSB, Lcp 21.83% 29.84% 29.48% 18.52% 0.3312% 0.4817 0.4852
1666.49MHz, USB, Rcp 20.3% 32.69% 30.56% 16.11% 0.3312% 0.4683 0.4896
1666.49MHz, USB, Lcp 20.3% 32.72% 30.57% 16.09% 0.3312% 0.4681 0.4897
1682.49MHz, LSB, Rcp 22.64% 30.15% 28.47% 18.4% 0.3312% 0.4703 0.4872
1682.49MHz, LSB, Lcp 22.64% 30.15% 28.49% 18.38% 0.3312% 0.4703 0.487
1682.49MHz, USB, Rcp 20.29% 32.69% 30.58% 16.11% 0.3312% 0.4685 0.4896
1682.49MHz, USB, Lcp 20.29% 32.71% 30.58% 16.09% 0.3312% 0.4683 0.4896

Zc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
1634.49MHz, LSB, Rcp 21.06% 29.54% 29.32% 19.35% 0.7237% 0.4902 0.4925
1634.49MHz, LSB, Lcp 20.54% 29.45% 29.9% 19.38% 0.7237% 0.4964 0.4919
1634.49MHz, USB, Rcp 20.63% 30.63% 27.89% 20.13% 0.7237% 0.4837 0.5113
1634.49MHz, USB, Lcp 20.9% 29.01% 29.21% 20.15% 0.7237% 0.4973 0.4952
1650.49MHz, LSB, Rcp 20.9% 29.82% 28.89% 19.67% 0.7237% 0.4891 0.4985
1650.49MHz, LSB, Lcp 20.65% 30.66% 27.74% 20.23% 0.7237% 0.4832 0.5126
1650.49MHz, USB, Rcp 19.99% 30.45% 29.65% 19.18% 0.7237% 0.4919 0.4999
1650.49MHz, USB, Lcp 19.7% 31.92% 28.65% 19% 0.7237% 0.48 0.513
1666.49MHz, LSB, Rcp 21.67% 31.29% 25.16% 21.15% 0.7237% 0.4665 0.5282
1666.49MHz, LSB, Lcp 21% 29.84% 29.39% 19.04% 0.7237% 0.4878 0.4924
1666.49MHz, USB, Rcp 19.88% 30.89% 28.92% 19.59% 0.7237% 0.4886 0.5084
1666.49MHz, USB, Lcp 19.81% 31.18% 29.29% 19% 0.7237% 0.4864 0.5054
1682.49MHz, LSB, Rcp 21.09% 29.31% 29.23% 19.65% 0.7237% 0.4924 0.4932
1682.49MHz, LSB, Lcp 19.24% 31% 28.2% 20.84% 0.7237% 0.494 0.5222
1682.49MHz, USB, Rcp 19.97% 31.09% 29.03% 19.18% 0.7237% 0.4856 0.5064
1682.49MHz, USB, Lcp 20.19% 30.86% 29.29% 18.94% 0.7237% 0.4858 0.5016