Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2019y154d14h45m00s0ms
N19M2 Auto correlations Cross correlations
EfHhIrJbMcNtO8T6TrTvWbYsEf-YsHh-YsIr-YsJb-YsMc-YsNt-YsO8-YsT6-YsTr-YsTv-YsWb-Ys
6655.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 225.1 A P
offset: -4
40.88 A P
offset: -4
148.2 A P
offset: -3
183.1 A P
offset: -36
136.1 A P
offset: -5
26.63 A P
offset: 242
82.84 A P
offset: -3
70.51 A P
offset: -48
162.6 A P
offset: -2
162.1 A P
offset: -12
48.31 A P
offset: 69
6655.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands209.4 A P
offset: -4
5.141 A P
offset: -4
28.77 A P
offset: -3
13.24 A P
offset: -36
15 A P
offset: -5
5.51 A P
offset: 9
11.69 A P
offset: -3
12.02 A P
offset: -48
51.89 A P
offset: -2
51.78 A P
offset: -12
4.33 A P
offset: -103
6655.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 110.6 A P
offset: -4
43.17 A P
offset: -4
172.5 A P
offset: -3
187.7 A P
offset: -36
131.4 A P
offset: -5
52.87 A P
offset: 242
84.06 A P
offset: -3
71.44 A P
offset: -48
210.4 A P
offset: -2
209.8 A P
offset: -12
45.68 A P
offset: 69
6655.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands131.1 A P
offset: -4
10.29 A P
offset: -4
8.755 A P
offset: -4
16.45 A P
offset: -36
6.953 A P
offset: -5
4.763 A P
offset: -33
9.892 A P
offset: -3
5.161 A P
offset: -49
59.06 A P
offset: -2
59.46 A P
offset: -12
4.499 A P
offset: 101
6655.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 227.8 A P
offset: 4
32.91 A P
offset: 4
137.9 A P
offset: 3
191.3 A P
offset: 36
134.6 A P
offset: 5
28.14 A P
offset: -242
80.81 A P
offset: 3
71.4 A P
offset: 48
169.7 A P
offset: 2
167.9 A P
offset: 12
45 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands211.6 A P
offset: 4
3.991 A P
offset: -14
28.29 A P
offset: 3
15.17 A P
offset: 36
12.07 A P
offset: 5
4.598 A P
offset: 137
10.33 A P
offset: 3
11.69 A P
offset: 48
56.76 A P
offset: 2
56.62 A P
offset: 12
7.341 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 114.9 A P
offset: 4
49.29 A P
offset: 4
169.3 A P
offset: 3
186.9 A P
offset: 36
137.1 A P
offset: 5
51.82 A P
offset: -242
81.7 A P
offset: 3
76.38 A P
offset: 48
218.9 A P
offset: 2
217.3 A P
offset: 12
46.28 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands138.5 A P
offset: 4
8.795 A P
offset: 4
12.66 A P
offset: 3
17.37 A P
offset: 36
8.436 A P
offset: 5
4.499 A P
offset: 135
11.45 A P
offset: 3
6.674 A P
offset: 48
54.57 A P
offset: 2
54.62 A P
offset: 12
5.368 A P
offset: -41
6663.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 241.2 A P
offset: -4
39.14 A P
offset: -4
132.1 A P
offset: -3
181.5 A P
offset: -36
134.3 A P
offset: -5
29.13 A P
offset: 242
82.85 A P
offset: -3
70.29 A P
offset: -48
169.3 A P
offset: -2
168.9 A P
offset: -12
48.97 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands205.1 A P
offset: -4
4.548 A P
offset: -133
28.16 A P
offset: -3
14.71 A P
offset: -36
16.56 A P
offset: -5
5.365 A P
offset: -15
18.43 A P
offset: -3
9.713 A P
offset: -48
55.21 A P
offset: -2
55.11 A P
offset: -12
4.864 A P
offset: -98
6663.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 124.1 A P
offset: -4
43.22 A P
offset: -4
171.2 A P
offset: -3
189.2 A P
offset: -36
133.9 A P
offset: -5
49.52 A P
offset: 242
87.63 A P
offset: -3
70.08 A P
offset: -48
210.7 A P
offset: -2
209.8 A P
offset: -12
46.19 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands143 A P
offset: -4
5.87 A P
offset: -4
13.01 A P
offset: -3
16.49 A P
offset: -36
6.283 A P
offset: 32
5.366 A P
offset: 242
11.46 A P
offset: -3
5.602 A P
offset: -37
53.35 A P
offset: -2
53.34 A P
offset: -12
4.668 A P
offset: -50
6663.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212.8 A P
offset: 4
42.61 A P
offset: 4
130.7 A P
offset: 3
173.7 A P
offset: 36
141.9 A P
offset: 5
27.4 A P
offset: -242
86.84 A P
offset: 3
69.06 A P
offset: 48
167.6 A P
offset: 2
166.8 A P
offset: 12
44.97 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands206.3 A P
offset: 4
4.778 A P
offset: -168
26.89 A P
offset: 3
13.69 A P
offset: 36
11.86 A P
offset: 5
5.474 A P
offset: 12
11.86 A P
offset: 3
8.912 A P
offset: 48
57.28 A P
offset: 2
56.55 A P
offset: 12
6.109 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 128.7 A P
offset: 4
47.28 A P
offset: 4
167.1 A P
offset: 3
187.7 A P
offset: 36
128.7 A P
offset: 5
51.89 A P
offset: -242
86.04 A P
offset: 3
72.76 A P
offset: 48
208.9 A P
offset: 2
208 A P
offset: 12
47.48 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands152.9 A P
offset: 4
4.898 A P
offset: 98
13.43 A P
offset: 3
16.26 A P
offset: 36
5.479 A P
offset: 8
5.039 A P
offset: 47
7.982 A P
offset: 3
6.228 A P
offset: 48
57.49 A P
offset: 2
57.91 A P
offset: 12
4.888 A P
offset: 52
6671.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 213.9 A P
offset: -4
41.8 A P
offset: -4
131.3 A P
offset: -3
183.8 A P
offset: -36
130.2 A P
offset: -5
28.98 A P
offset: 242
84.48 A P
offset: -3
71.98 A P
offset: -48
175 A P
offset: -2
174.8 A P
offset: -12
46.34 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands180 A P
offset: -4
5.62 A P
offset: -111
29.89 A P
offset: -3
14.63 A P
offset: -36
15.19 A P
offset: -5
4.993 A P
offset: -65
7.366 A P
offset: -3
15.92 A P
offset: -48
60.81 A P
offset: -2
60.73 A P
offset: -12
5.136 A P
offset: -100
6671.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 126.6 A P
offset: -4
50.24 A P
offset: -4
170.2 A P
offset: -3
187.7 A P
offset: -36
136.2 A P
offset: -5
51.54 A P
offset: 242
81.2 A P
offset: -3
74.02 A P
offset: -48
218.8 A P
offset: -2
219.7 A P
offset: -12
47.11 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands138 A P
offset: -4
5.433 A P
offset: -4
9.178 A P
offset: -4
17.54 A P
offset: -36
7.61 A P
offset: -5
6.095 A P
offset: 45
6.954 A P
offset: -3
5.11 A P
offset: -49
56.26 A P
offset: -2
56.29 A P
offset: -12
5.189 A P
offset: -30
6671.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 204.7 A P
offset: 4
42.48 A P
offset: 4
132.3 A P
offset: 3
186.5 A P
offset: 36
133.7 A P
offset: 5
22.64 A P
offset: -242
83.47 A P
offset: 3
71.5 A P
offset: 48
153.9 A P
offset: 2
153.6 A P
offset: 12
45.43 A P
offset: -69
6671.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands188 A P
offset: 4
7.064 A P
offset: 4
27.41 A P
offset: 3
12.57 A P
offset: 36
11.28 A P
offset: 5
5.405 A P
offset: 2
11.11 A P
offset: 3
11.91 A P
offset: 48
57.22 A P
offset: 2
57.22 A P
offset: 12
4.772 A P
offset: 22
6671.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 126.4 A P
offset: 4
51.05 A P
offset: 4
169 A P
offset: 3
190.6 A P
offset: 36
134.3 A P
offset: 5
53.46 A P
offset: -242
86.98 A P
offset: 3
66.76 A P
offset: 48
195.4 A P
offset: 2
194.8 A P
offset: 12
44.37 A P
offset: -69
6671.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands138.8 A P
offset: 4
4.683 A P
offset: -52
10.47 A P
offset: 3
14.05 A P
offset: 36
5.165 A P
offset: 5
4.94 A P
offset: -242
8.148 A P
offset: 3
4.174 A P
offset: 105
52.65 A P
offset: 2
52.61 A P
offset: 12
4.281 A P
offset: 52
6679.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 195.2 A P
offset: -4
42.96 A P
offset: -4
125.9 A P
offset: -3
174.6 A P
offset: -36
124.7 A P
offset: -5
27.39 A P
offset: 242
86.72 A P
offset: -3
68.93 A P
offset: -49
169.5 A P
offset: -2
168.5 A P
offset: -12
44.21 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands183.2 A P
offset: -4
4.837 A P
offset: 88
25.45 A P
offset: -3
11.22 A P
offset: -36
14.53 A P
offset: -5
4.808 A P
offset: 7
9.955 A P
offset: -3
8.043 A P
offset: -48
66.88 A P
offset: -2
66.48 A P
offset: -12
6.582 A P
offset: 65
6679.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 123.8 A P
offset: -4
50.63 A P
offset: -4
166.4 A P
offset: -3
208.5 A P
offset: -36
135.3 A P
offset: -5
48.01 A P
offset: 242
83.08 A P
offset: -3
69.64 A P
offset: -48
201.1 A P
offset: -2
200.7 A P
offset: -12
45.79 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands147.3 A P
offset: -4
5.558 A P
offset: -4
13.77 A P
offset: -3
12.71 A P
offset: -36
6.502 A P
offset: -6
5.724 A P
offset: 59
10.48 A P
offset: -3
4.748 A P
offset: 31
50.26 A P
offset: -2
49.44 A P
offset: -12
4.741 A P
offset: 109
6679.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 205 A P
offset: 4
43.66 A P
offset: 4
126.4 A P
offset: 3
178.9 A P
offset: 36
128.4 A P
offset: 5
29.87 A P
offset: -242
78.28 A P
offset: 3
65.35 A P
offset: 48
166 A P
offset: 2
165.8 A P
offset: 12
47.47 A P
offset: -69
6679.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands180.5 A P
offset: 4
6.462 A P
offset: 78
24.95 A P
offset: 3
11.42 A P
offset: 36
14.48 A P
offset: 5
4.209 A P
offset: -86
15.42 A P
offset: 3
11.3 A P
offset: 48
65.52 A P
offset: 2
65.74 A P
offset: 12
4.896 A P
offset: 8
6679.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 125.5 A P
offset: 4
51.06 A P
offset: 4
163.6 A P
offset: 3
194.8 A P
offset: 36
124 A P
offset: 5
50.69 A P
offset: -242
85.05 A P
offset: 3
67.43 A P
offset: 48
217.6 A P
offset: 2
216.6 A P
offset: 12
45.58 A P
offset: -69
6679.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands154.7 A P
offset: 4
6.48 A P
offset: 4
9.078 A P
offset: 3
16.01 A P
offset: 36
5.352 A P
offset: 5
4.242 A P
offset: -154
10.76 A P
offset: 3
4.71 A P
offset: -113
55.14 A P
offset: 2
54.76 A P
offset: 12
4.267 A P
offset: 43

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.14% 32.99% 31.81% 16.06% 1.003% 0.4835 0.4955
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.48% 33.12% 31.59% 15.8% 1.003% 0.4787 0.4941
6655.49MHz, USB, Rcp 15.69% 31.75% 33.23% 18.32% 1.003% 0.5208 0.5058
6655.49MHz, USB, Lcp 15.5% 31.34% 33.26% 18.89% 1.003% 0.5268 0.5074
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.08% 33.03% 31.84% 16.05% 1.003% 0.4837 0.4958
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.55% 32.94% 31.49% 16.02% 1.003% 0.4799 0.4945
6663.49MHz, USB, Rcp 15.72% 31.71% 33.22% 18.35% 1.003% 0.5209 0.5056
6663.49MHz, USB, Lcp 15.41% 31.61% 33.23% 18.75% 1.003% 0.525 0.5087
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.1% 33.04% 31.94% 15.93% 1.003% 0.4835 0.4946
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.28% 33.07% 31.73% 15.92% 1.003% 0.4813 0.4949
6671.49MHz, USB, Rcp 15.58% 31.79% 33.03% 18.61% 1.003% 0.5215 0.5091
6671.49MHz, USB, Lcp 15.63% 31.55% 33.25% 18.56% 1.003% 0.5234 0.5062
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.75% 34.42% 31.72% 16.11% 1.003% 0.4831 0.5104
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.14% 33.05% 31.83% 15.98% 1.003% 0.4829 0.4953
6679.49MHz, USB, Rcp 16.34% 30.96% 33.17% 18.52% 1.003% 0.5222 0.4999
6679.49MHz, USB, Lcp 15.72% 31.69% 33.2% 18.39% 1.003% 0.5212 0.5058

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.07% 32.16% 32.56% 17.76% 0.4541% 0.5055 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 17.14% 32.25% 32.49% 17.66% 0.4541% 0.5038 0.5015
6655.49MHz, USB, Rcp 17.65% 32.45% 32.22% 17.23% 0.4541% 0.4967 0.4991
6655.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.46% 32.24% 17.28% 0.4541% 0.4975 0.4997
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.06% 32.19% 32.59% 17.7% 0.4541% 0.5053 0.5012
6663.49MHz, LSB, Lcp 17.15% 32.24% 32.49% 17.67% 0.4541% 0.5039 0.5014
6663.49MHz, USB, Rcp 17.6% 32.54% 32.28% 17.13% 0.4541% 0.4963 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.53% 32.48% 32.3% 17.22% 0.4541% 0.4975 0.4994
6671.49MHz, LSB, Rcp 23.61% 25.65% 31.98% 18.3% 0.4541% 0.5051 0.4416
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.65% 32.75% 32.45% 17.7% 0.4541% 0.5038 0.5068
6671.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.52% 32.26% 17.16% 0.4541% 0.4965 0.4991
6671.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.51% 32.23% 17.24% 0.4541% 0.497 0.4998
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.08% 32.22% 30.57% 19.67% 0.4541% 0.5048 0.5213
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.08% 32.27% 30.5% 19.69% 0.4541% 0.5042 0.522
6679.49MHz, USB, Rcp 17.59% 32.5% 32.25% 17.21% 0.4541% 0.4968 0.4994
6679.49MHz, USB, Lcp 17.58% 32.48% 32.28% 17.21% 0.4541% 0.4972 0.4991

Ir - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.59% 32.07% 32.7% 17.63% 1.003% 0.5084 0.5021
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.58% 31.83% 32.6% 17.99% 1.003% 0.511 0.5032
6655.49MHz, USB, Rcp 17.46% 32.64% 32.2% 16.7% 1.003% 0.494 0.4984
6655.49MHz, USB, Lcp 17.78% 32.48% 31.94% 16.79% 1.003% 0.4923 0.4977
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.52% 32.1% 32.75% 17.63% 1.003% 0.5089 0.5024
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.61% 31.79% 32.48% 18.12% 1.003% 0.5111 0.5041
6663.49MHz, USB, Rcp 17.46% 32.67% 32.19% 16.67% 1.003% 0.4936 0.4984
6663.49MHz, USB, Lcp 17.67% 32.64% 31.94% 16.75% 1.003% 0.4918 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.49% 32.09% 32.77% 17.65% 1.003% 0.5093 0.5024
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.57% 31.81% 32.62% 18.01% 1.003% 0.5114 0.5032
6671.49MHz, USB, Rcp 17.45% 32.68% 32.24% 16.62% 1.003% 0.4936 0.4981
6671.49MHz, USB, Lcp 17.82% 32.47% 31.9% 16.8% 1.003% 0.492 0.4977
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.34% 32.31% 32.94% 17.41% 1.003% 0.5086 0.5022
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.56% 31.84% 32.62% 17.98% 1.003% 0.5111 0.5032
6679.49MHz, USB, Rcp 17.47% 32.63% 32.18% 16.71% 1.003% 0.4939 0.4984
6679.49MHz, USB, Lcp 17.75% 32.52% 31.98% 16.75% 1.003% 0.4922 0.4977

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.24% 33.19% 32.49% 16.12% 0.9575% 0.4908 0.4978
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.54% 31.88% 31.26% 17.36% 0.9575% 0.4908 0.4972
6655.49MHz, USB, Rcp 15.89% 32.35% 33.29% 17.51% 0.9575% 0.5129 0.5034
6655.49MHz, USB, Lcp 17.09% 31.19% 32.05% 18.72% 0.9575% 0.5126 0.5039
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.33% 33.12% 32.44% 16.14% 0.9575% 0.4905 0.4974
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.52% 31.86% 31.28% 17.37% 0.9575% 0.4913 0.4971
6663.49MHz, USB, Rcp 15.98% 32.25% 33.2% 17.62% 0.9575% 0.5131 0.5035
6663.49MHz, USB, Lcp 17.21% 31.15% 31.95% 18.73% 0.9575% 0.5117 0.5037
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.33% 33.11% 32.45% 16.15% 0.9575% 0.4907 0.4974
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.52% 31.8% 31.25% 17.47% 0.9575% 0.4919 0.4974
6671.49MHz, USB, Rcp 15.95% 32.34% 33.24% 17.52% 0.9575% 0.5125 0.5034
6671.49MHz, USB, Lcp 17.18% 31.24% 31.99% 18.62% 0.9575% 0.511 0.5035
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.26% 33.11% 32.51% 16.17% 0.9575% 0.4915 0.4976
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.47% 31.84% 31.32% 17.41% 0.9575% 0.492 0.4973
6679.49MHz, USB, Rcp 15.97% 32.35% 33.24% 17.47% 0.9575% 0.512 0.5031
6679.49MHz, USB, Lcp 17.2% 31.24% 31.96% 18.64% 0.9575% 0.5109 0.5036

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 19.51% 29.18% 29.62% 20.67% 1.031% 0.5081 0.5036
6655.49MHz, LSB, Lcp 20.22% 28.62% 28.97% 21.16% 1.031% 0.5065 0.5029
6655.49MHz, USB, Rcp 20.23% 29.6% 29.43% 19.71% 1.031% 0.4965 0.4982
6655.49MHz, USB, Lcp 20.93% 28.82% 28.69% 20.54% 1.031% 0.4974 0.4987
6663.49MHz, LSB, Rcp 19.47% 29.25% 29.71% 20.54% 1.031% 0.5078 0.503
6663.49MHz, LSB, Lcp 20.25% 28.53% 28.93% 21.25% 1.031% 0.507 0.503
6663.49MHz, USB, Rcp 20.21% 29.61% 29.44% 19.71% 1.031% 0.4966 0.4983
6663.49MHz, USB, Lcp 20.98% 28.81% 28.68% 20.5% 1.031% 0.497 0.4982
6671.49MHz, LSB, Rcp 19.44% 29.2% 29.78% 20.55% 1.031% 0.5085 0.5027
6671.49MHz, LSB, Lcp 20.31% 28.42% 28.87% 21.36% 1.031% 0.5075 0.503
6671.49MHz, USB, Rcp 20.25% 29.61% 29.44% 19.67% 1.031% 0.4962 0.4979
6671.49MHz, USB, Lcp 20.96% 28.83% 28.7% 20.47% 1.031% 0.4968 0.4982
6679.49MHz, LSB, Rcp 19.36% 29.29% 29.71% 20.61% 1.031% 0.5084 0.5042
6679.49MHz, LSB, Lcp 20.22% 28.46% 28.93% 21.36% 1.031% 0.5082 0.5034
6679.49MHz, USB, Rcp 20.09% 29.76% 29.62% 19.51% 1.031% 0.4964 0.4978
6679.49MHz, USB, Lcp 20.84% 28.9% 28.78% 20.44% 1.031% 0.4974 0.4986

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.1% 32.89% 32.51% 16.46% 1.042% 0.4948 0.4987
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.6% 31.38% 31.05% 17.94% 1.042% 0.495 0.4983
6655.49MHz, USB, Rcp 16.29% 32.46% 32.99% 17.22% 1.042% 0.5074 0.502
6655.49MHz, USB, Lcp 17.77% 30.99% 31.48% 18.72% 1.042% 0.5073 0.5023
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.11% 32.87% 32.52% 16.46% 1.042% 0.495 0.4985
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.36% 31.04% 17.97% 1.042% 0.4952 0.4985
6663.49MHz, USB, Rcp 16.31% 32.46% 32.96% 17.23% 1.042% 0.5071 0.5021
6663.49MHz, USB, Lcp 17.78% 31.01% 31.48% 18.68% 1.042% 0.5069 0.5022
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.11% 32.87% 32.51% 16.48% 1.042% 0.495 0.4986
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.54% 31.41% 31.09% 17.92% 1.042% 0.4952 0.4985
6671.49MHz, USB, Rcp 21.33% 27.46% 29.31% 20.86% 1.042% 0.507 0.4883
6671.49MHz, USB, Lcp 17.79% 31.02% 31.47% 18.68% 1.042% 0.5068 0.5022
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.37% 32.56% 32.46% 16.56% 1.042% 0.4954 0.4964
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.53% 31.38% 31.08% 17.97% 1.042% 0.4956 0.4987
6679.49MHz, USB, Rcp 16.4% 32.43% 31.87% 18.25% 1.042% 0.5065 0.5122
6679.49MHz, USB, Lcp 17.81% 31.06% 31.44% 18.65% 1.042% 0.5062 0.5023

O8 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.72% 32.37% 32.62% 17.3% 0.9891% 0.5042 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.82% 32.34% 32.6% 17.25% 0.9891% 0.5034 0.5009
6655.49MHz, USB, Rcp 17.19% 32.57% 32.39% 16.86% 0.9891% 0.4974 0.4992
6655.49MHz, USB, Lcp 17.11% 32.53% 32.45% 16.92% 0.9891% 0.4986 0.4995
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.8% 32.33% 32.61% 17.27% 0.9891% 0.5038 0.501
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.81% 32.36% 32.61% 17.23% 0.9891% 0.5034 0.5009
6663.49MHz, USB, Rcp 17.18% 32.57% 32.41% 16.86% 0.9891% 0.4975 0.4992
6663.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.53% 32.43% 16.92% 0.9891% 0.4984 0.4994
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.78% 32.34% 32.58% 17.31% 0.9891% 0.5039 0.5015
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.4% 32.58% 17.24% 0.9891% 0.5031 0.5013
6671.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.54% 32.35% 16.9% 0.9891% 0.4975 0.4994
6671.49MHz, USB, Lcp 17.17% 32.55% 32.37% 16.92% 0.9891% 0.4978 0.4997
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 32.34% 32.63% 17.27% 0.9891% 0.504 0.5011
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 32.42% 32.61% 17.2% 0.9891% 0.503 0.5011
6679.49MHz, USB, Rcp 17.18% 32.59% 32.36% 16.88% 0.9891% 0.4973 0.4997
6679.49MHz, USB, Lcp 17.13% 32.58% 32.38% 16.92% 0.9891% 0.4979 0.4999

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.02% 31.1% 31.16% 19.75% 0.9652% 0.5141 0.5135
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.07% 31.88% 31.15% 19.93% 0.9652% 0.5158 0.5232
6655.49MHz, USB, Rcp 18.67% 31.32% 31.92% 17.13% 0.9652% 0.4952 0.4892
6655.49MHz, USB, Lcp 18.85% 31.41% 31.7% 17.07% 0.9652% 0.4925 0.4896
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.69% 30.53% 30.69% 20.13% 0.9652% 0.5132 0.5115
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.84% 31.58% 31.75% 18.86% 0.9652% 0.5111 0.5093
6663.49MHz, USB, Rcp 17.84% 31.96% 30.97% 18.26% 0.9652% 0.4972 0.5071
6663.49MHz, USB, Lcp 17.87% 32.3% 30.81% 18.05% 0.9652% 0.4934 0.5084
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.8% 31.62% 31.66% 18.95% 0.9652% 0.5111 0.5107
6671.49MHz, LSB, Lcp 17.27% 31.24% 31.25% 19.28% 0.9652% 0.5102 0.5101
6671.49MHz, USB, Rcp 18.24% 32.2% 31.07% 17.52% 0.9652% 0.4907 0.502
6671.49MHz, USB, Lcp 17.71% 31.79% 31.7% 17.84% 0.9652% 0.5002 0.5011
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.76% 31.9% 30.35% 20.03% 0.9652% 0.5087 0.5243
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.41% 30.82% 32.72% 18.09% 0.9652% 0.5131 0.4938
6679.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.24% 30.15% 19.04% 0.9652% 0.4966 0.5178
6679.49MHz, USB, Lcp 17.59% 31.73% 31.74% 17.97% 0.9652% 0.502 0.5019

Tr - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.58% 31.41% 31.8% 18.19% 1.022% 0.5051 0.5011
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.77% 32.22% 32.58% 17.41% 1.022% 0.5051 0.5014
6655.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.71% 31.47% 17.67% 1.022% 0.4965 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.31% 32.53% 32.28% 16.86% 1.022% 0.4965 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.54% 31.46% 31.79% 18.18% 1.022% 0.5049 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.2% 32.61% 17.43% 1.022% 0.5056 0.5014
6663.49MHz, USB, Rcp 18.09% 31.73% 31.5% 17.66% 1.022% 0.4966 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.32% 32.56% 32.28% 16.81% 1.022% 0.496 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.49% 31.49% 31.83% 18.17% 1.022% 0.5051 0.5017
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.7% 32.23% 32.63% 17.41% 1.022% 0.5056 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.07% 31.77% 31.56% 17.59% 1.022% 0.4965 0.4986
6671.49MHz, USB, Lcp 17.32% 32.54% 32.28% 16.85% 1.022% 0.4963 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.45% 31.5% 31.89% 18.14% 1.022% 0.5054 0.5016
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.71% 32.22% 32.62% 17.43% 1.022% 0.5056 0.5016
6679.49MHz, USB, Rcp 18.04% 31.83% 31.54% 17.57% 1.022% 0.4962 0.499
6679.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.53% 32.25% 16.86% 1.022% 0.4962 0.499

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.58% 31.41% 31.8% 18.19% 1.022% 0.5051 0.5011
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.77% 32.22% 32.58% 17.41% 1.022% 0.5051 0.5014
6655.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.71% 31.47% 17.67% 1.022% 0.4965 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.31% 32.53% 32.28% 16.86% 1.022% 0.4965 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.54% 31.46% 31.79% 18.18% 1.022% 0.5049 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.2% 32.61% 17.43% 1.022% 0.5056 0.5014
6663.49MHz, USB, Rcp 18.09% 31.73% 31.5% 17.66% 1.022% 0.4966 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.32% 32.56% 32.28% 16.81% 1.022% 0.496 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.49% 31.49% 31.83% 18.17% 1.022% 0.5051 0.5017
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.7% 32.23% 32.63% 17.41% 1.022% 0.5056 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.07% 31.77% 31.56% 17.59% 1.022% 0.4965 0.4986
6671.49MHz, USB, Lcp 17.32% 32.54% 32.28% 16.85% 1.022% 0.4963 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.45% 31.5% 31.88% 18.14% 1.022% 0.5054 0.5016
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.71% 32.22% 32.62% 17.43% 1.022% 0.5056 0.5016
6679.49MHz, USB, Rcp 18.04% 31.83% 31.54% 17.57% 1.022% 0.4962 0.499
6679.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.53% 32.25% 16.86% 1.022% 0.4962 0.499

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.63% 31.83% 32.54% 17.96% 1.042% 0.5103 0.5031
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.68% 31.78% 32.49% 18% 1.042% 0.5103 0.5031
6655.49MHz, USB, Rcp 17.78% 32.41% 31.89% 16.88% 1.042% 0.4928 0.4981
6655.49MHz, USB, Lcp 17.78% 32.42% 31.92% 16.84% 1.042% 0.4928 0.4977
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.72% 31.89% 32.49% 17.86% 1.042% 0.5087 0.5027
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.7% 31.83% 32.47% 17.96% 1.042% 0.5096 0.5031
6663.49MHz, USB, Rcp 17.74% 32.33% 31.91% 16.97% 1.042% 0.4939 0.4982
6663.49MHz, USB, Lcp 17.69% 32.46% 31.99% 16.82% 1.042% 0.4932 0.498
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 31.95% 32.51% 17.73% 1.042% 0.5077 0.502
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 31.83% 32.47% 17.89% 1.042% 0.5089 0.5025
6671.49MHz, USB, Rcp 17.58% 32.43% 31.99% 16.96% 1.042% 0.4946 0.4992
6671.49MHz, USB, Lcp 17.7% 32.41% 31.97% 16.88% 1.042% 0.4936 0.4981
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.84% 31.93% 32.43% 17.75% 1.042% 0.5072 0.5021
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 31.92% 32.52% 17.77% 1.042% 0.5082 0.5021
6679.49MHz, USB, Rcp 17.66% 32.34% 31.9% 17.06% 1.042% 0.4948 0.4992
6679.49MHz, USB, Lcp 25.91% 24.13% 36.37% 12.55% 1.042% 0.4943 0.3707

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.8% 30.67% 31.3% 19.26% 0.9659% 0.5105 0.5042
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.47% 30.25% 30.67% 19.64% 0.9659% 0.5081 0.5038
6655.49MHz, USB, Rcp 18.98% 31.2% 30.77% 18.09% 0.9659% 0.4933 0.4977
6655.49MHz, USB, Lcp 19.41% 30.58% 30.22% 18.82% 0.9659% 0.4952 0.4989
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.73% 30.77% 31.39% 19.15% 0.9659% 0.5103 0.504
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.51% 30.2% 30.62% 19.7% 0.9659% 0.5081 0.5039
6663.49MHz, USB, Rcp 18.97% 31.19% 30.74% 18.14% 0.9659% 0.4935 0.4981
6663.49MHz, USB, Lcp 19.38% 30.63% 30.25% 18.77% 0.9659% 0.495 0.4988
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.89% 30.58% 31.27% 19.29% 0.9659% 0.5106 0.5037
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.57% 30.15% 30.57% 19.74% 0.9659% 0.508 0.5038
6671.49MHz, USB, Rcp 18.98% 31.2% 30.73% 18.12% 0.9659% 0.4933 0.4981
6671.49MHz, USB, Lcp 19.28% 30.71% 30.35% 18.69% 0.9659% 0.4952 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.87% 30.63% 31.27% 19.27% 0.9659% 0.5103 0.5039
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.54% 30.14% 30.58% 19.77% 0.9659% 0.5084 0.504
6679.49MHz, USB, Rcp 18.84% 31.3% 30.82% 18.07% 0.9659% 0.4937 0.4985
6679.49MHz, USB, Lcp 19.24% 30.78% 30.37% 18.64% 0.9659% 0.4949 0.4991