Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2019y154d15h15m00s0ms
N19M2 Auto correlations Cross correlations
EfHhIrJbMcNtO8T6TrTvWbYsEf-YsHh-YsIr-YsJb-YsMc-YsNt-YsO8-YsT6-YsTr-YsTv-YsWb-Ys
6655.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 225.2 A P
offset: -4
41.81 A P
offset: -4
151 A P
offset: -3
193.5 A P
offset: -36
135.5 A P
offset: -5
27.91 A P
offset: 242
76.33 A P
offset: -3
73.08 A P
offset: -48
174.8 A P
offset: -2
176.3 A P
offset: -12
37.2 A P
offset: 69
6655.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands227 A P
offset: -4
4.796 A P
offset: -4
25.75 A P
offset: -3
15.22 A P
offset: -36
17.12 A P
offset: -5
4.403 A P
offset: 37
12.1 A P
offset: -3
12.82 A P
offset: -48
45.61 A P
offset: -2
45.46 A P
offset: -12
5.145 A P
offset: 65
6655.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 126.3 A P
offset: -4
44.43 A P
offset: -4
174.6 A P
offset: -3
210.3 A P
offset: -36
135.1 A P
offset: -5
53.41 A P
offset: 242
79.08 A P
offset: -3
76.56 A P
offset: -48
221.4 A P
offset: -2
222.1 A P
offset: -12
32.26 A P
offset: 69
6655.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands147.3 A P
offset: -4
6.193 A P
offset: -4
7.693 A P
offset: -3
17.13 A P
offset: -36
5.409 A P
offset: -5
5.366 A P
offset: -110
10.55 A P
offset: -3
5.044 A P
offset: 52
60.52 A P
offset: -2
60.55 A P
offset: -12
4.9 A P
offset: 92
6655.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 235.9 A P
offset: 4
34.94 A P
offset: 4
131.1 A P
offset: 3
178.3 A P
offset: 36
132.8 A P
offset: 5
30.53 A P
offset: -242
82.64 A P
offset: 3
70.13 A P
offset: 48
154 A P
offset: 2
154.4 A P
offset: 12
34.73 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands233.8 A P
offset: 4
4.502 A P
offset: 6
31.07 A P
offset: 3
13.66 A P
offset: 36
16.49 A P
offset: 5
4.537 A P
offset: -192
8.08 A P
offset: 3
11.1 A P
offset: 48
42.77 A P
offset: 2
42.7 A P
offset: 12
4.806 A P
offset: 75
6655.49MHz, USB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 129.2 A P
offset: 4
44.64 A P
offset: 4
169.1 A P
offset: 3
197.4 A P
offset: 36
132.6 A P
offset: 5
46.83 A P
offset: -242
80.32 A P
offset: 3
81.81 A P
offset: 48
204.1 A P
offset: 2
203.4 A P
offset: 12
37.24 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands145.8 A P
offset: 4
4.113 A P
offset: 73
13.04 A P
offset: 3
18.03 A P
offset: 36
4.537 A P
offset: -105
5.125 A P
offset: -58
5.391 A P
offset: 3
6.252 A P
offset: 49
57.77 A P
offset: 2
57.59 A P
offset: 12
4.256 A P
offset: 38
6663.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 236.7 A P
offset: -4
41.35 A P
offset: -4
145.9 A P
offset: -3
184.8 A P
offset: -36
136.8 A P
offset: -5
29.24 A P
offset: 242
86.36 A P
offset: -3
74.98 A P
offset: -48
170.1 A P
offset: -2
170.3 A P
offset: -12
41.51 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands226.7 A P
offset: -4
5.122 A P
offset: -4
29.29 A P
offset: -3
11.64 A P
offset: -36
16.28 A P
offset: -5
4.547 A P
offset: 31
11.73 A P
offset: -3
9.122 A P
offset: -49
46.39 A P
offset: -2
45.78 A P
offset: -12
4.568 A P
offset: -49
6663.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 128.4 A P
offset: -4
45.51 A P
offset: -4
170.5 A P
offset: -3
190.9 A P
offset: -36
140 A P
offset: -5
51.21 A P
offset: 242
79.83 A P
offset: -3
80.56 A P
offset: -48
208.7 A P
offset: -2
207.4 A P
offset: -12
31.52 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands147.1 A P
offset: -4
5.741 A P
offset: 91
14.79 A P
offset: -3
11.66 A P
offset: -36
4.468 A P
offset: -34
6.149 A P
offset: 51
5.707 A P
offset: 15
4.581 A P
offset: 1
47.4 A P
offset: -2
47.22 A P
offset: -12
4.806 A P
offset: -86
6663.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 227.7 A P
offset: 4
42.54 A P
offset: 4
139.4 A P
offset: 3
184.6 A P
offset: 36
138.5 A P
offset: 5
27.08 A P
offset: -242
82.42 A P
offset: 3
75.56 A P
offset: 48
165.7 A P
offset: 2
166.1 A P
offset: 12
33.51 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands224.6 A P
offset: 4
6.173 A P
offset: 4
33.34 A P
offset: 3
8.213 A P
offset: 36
15.03 A P
offset: 5
4.67 A P
offset: 75
9.317 A P
offset: 3
10.82 A P
offset: 48
47.37 A P
offset: 2
47.09 A P
offset: 12
5.428 A P
offset: -10
6663.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 134.9 A P
offset: 4
45.19 A P
offset: 4
165.3 A P
offset: 3
208 A P
offset: 36
128.2 A P
offset: 5
50.64 A P
offset: -242
82.56 A P
offset: 3
84.38 A P
offset: 48
211.6 A P
offset: 2
210.6 A P
offset: 12
38.47 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands161.4 A P
offset: 4
6.252 A P
offset: 4
14.22 A P
offset: 3
20.11 A P
offset: 36
5.673 A P
offset: 79
5.855 A P
offset: -19
9.455 A P
offset: 3
6.905 A P
offset: 48
57.72 A P
offset: 2
56.96 A P
offset: 12
4.65 A P
offset: 96
6671.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 228.7 A P
offset: -4
39.92 A P
offset: -4
135.9 A P
offset: -3
190.9 A P
offset: -36
125.7 A P
offset: -5
26.6 A P
offset: 242
84.87 A P
offset: -3
72.8 A P
offset: -48
170.1 A P
offset: -2
170.6 A P
offset: -12
40.62 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands209.4 A P
offset: -4
6.941 A P
offset: -4
29.98 A P
offset: -3
11.79 A P
offset: -36
16.95 A P
offset: -5
4.699 A P
offset: 110
9.206 A P
offset: -3
8.592 A P
offset: -48
47.1 A P
offset: -2
47.6 A P
offset: -12
4.92 A P
offset: 91
6671.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 125.3 A P
offset: -4
47.37 A P
offset: -4
166.4 A P
offset: -3
198.8 A P
offset: -36
129.9 A P
offset: -5
51.02 A P
offset: 242
83.18 A P
offset: -3
77.58 A P
offset: -48
210.3 A P
offset: -2
207.6 A P
offset: -12
33.39 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands154.7 A P
offset: -4
5.198 A P
offset: -4
11.53 A P
offset: -3
21.37 A P
offset: -36
5.808 A P
offset: -5
5.136 A P
offset: -45
6.346 A P
offset: -3
4.935 A P
offset: 19
50.91 A P
offset: -2
50.54 A P
offset: -12
4.296 A P
offset: -134
6671.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 207.4 A P
offset: 4
39.5 A P
offset: 4
138.6 A P
offset: 3
189.9 A P
offset: 36
125.1 A P
offset: 5
26.71 A P
offset: -242
78.8 A P
offset: 3
77.79 A P
offset: 48
173.6 A P
offset: 2
173.9 A P
offset: 12
37.22 A P
offset: -69
6671.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands205.7 A P
offset: 4
5.363 A P
offset: 11
29.54 A P
offset: 3
11.38 A P
offset: 36
14.24 A P
offset: 5
5.546 A P
offset: 41
10.27 A P
offset: 3
10.25 A P
offset: 48
56.47 A P
offset: 2
56.17 A P
offset: 12
6.056 A P
offset: -12
6671.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 139.5 A P
offset: 4
45.33 A P
offset: 4
162.8 A P
offset: 3
209.4 A P
offset: 36
142 A P
offset: 5
51.81 A P
offset: -242
88.86 A P
offset: 3
73.24 A P
offset: 48
216.1 A P
offset: 2
215.4 A P
offset: 12
34.46 A P
offset: -69
6671.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands157.3 A P
offset: 4
6.492 A P
offset: -27
13.99 A P
offset: 3
16.75 A P
offset: 36
4.846 A P
offset: 9
4.409 A P
offset: 111
8.065 A P
offset: 3
4.915 A P
offset: -152
49.27 A P
offset: 2
49.45 A P
offset: 12
5.209 A P
offset: -64
6679.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 216 A P
offset: -4
46.97 A P
offset: -4
108 A P
offset: -3
188.6 A P
offset: -36
127.8 A P
offset: -5
27.72 A P
offset: 242
84.26 A P
offset: -3
69.18 A P
offset: -49
175.9 A P
offset: -2
177.4 A P
offset: -12
35.69 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands195.3 A P
offset: -4
4.741 A P
offset: -29
33.09 A P
offset: -3
11.03 A P
offset: -36
12.44 A P
offset: -5
4.601 A P
offset: 169
10.83 A P
offset: -3
9.435 A P
offset: -48
49.83 A P
offset: -2
49.69 A P
offset: -12
5.178 A P
offset: -23
6679.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 130.8 A P
offset: -4
45.29 A P
offset: -4
175.2 A P
offset: -3
205.8 A P
offset: -36
136.3 A P
offset: -5
49.83 A P
offset: 242
84.7 A P
offset: -3
78.13 A P
offset: -48
209.7 A P
offset: -2
209.3 A P
offset: -12
34.62 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands157.1 A P
offset: -4
4.397 A P
offset: 7
15.81 A P
offset: -3
14.94 A P
offset: -36
4.805 A P
offset: -46
5.23 A P
offset: -97
6.344 A P
offset: -3
5.005 A P
offset: -40
50.18 A P
offset: -2
49.95 A P
offset: -12
4.663 A P
offset: 54
6679.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 197.3 A P
offset: 4
38.33 A P
offset: 4
131.5 A P
offset: 3
177.9 A P
offset: 36
138.6 A P
offset: 5
26.3 A P
offset: -242
79.52 A P
offset: 3
78.86 A P
offset: 48
172 A P
offset: 2
171.5 A P
offset: 12
37.59 A P
offset: -69
6679.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands181.4 A P
offset: 4
7.151 A P
offset: 4
34.2 A P
offset: 3
11.01 A P
offset: 36
19.18 A P
offset: 5
5.276 A P
offset: 103
10.84 A P
offset: 3
11.37 A P
offset: 48
53.94 A P
offset: 2
54.38 A P
offset: 12
7.731 A P
offset: -70
6679.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 124.7 A P
offset: 4
44.04 A P
offset: 4
165 A P
offset: 3
199.9 A P
offset: 36
134 A P
offset: 5
48.53 A P
offset: -243
86.09 A P
offset: 3
80.21 A P
offset: 48
206.8 A P
offset: 2
206.8 A P
offset: 12
29.98 A P
offset: -69
6679.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands152.5 A P
offset: 4
5.657 A P
offset: 124
14.5 A P
offset: 3
16.82 A P
offset: 36
5.107 A P
offset: -43
4.611 A P
offset: -59
8.634 A P
offset: 3
4.343 A P
offset: -13
50.85 A P
offset: 2
50.83 A P
offset: 12
6.846 A P
offset: 18

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.02% 33.12% 31.92% 15.91% 1.025% 0.4833 0.4954
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.56% 33.1% 31.53% 15.79% 1.025% 0.4781 0.494
6655.49MHz, USB, Rcp 15.66% 31.73% 33.26% 18.33% 1.025% 0.5213 0.5058
6655.49MHz, USB, Lcp 15.38% 31.37% 33.38% 18.85% 1.025% 0.5277 0.5074
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.09% 33.05% 31.84% 15.99% 1.025% 0.4832 0.4955
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.47% 33.04% 31.58% 15.89% 1.025% 0.4796 0.4943
6663.49MHz, USB, Rcp 15.63% 31.7% 33.29% 18.35% 1.025% 0.5217 0.5057
6663.49MHz, USB, Lcp 15.61% 31.34% 33.16% 18.86% 1.025% 0.5256 0.5072
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.14% 33.03% 31.91% 15.9% 1.025% 0.483 0.4943
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.18% 33.23% 31.8% 15.76% 1.025% 0.4806 0.495
6671.49MHz, USB, Rcp 15.63% 31.67% 32.9% 18.76% 1.025% 0.522 0.5096
6671.49MHz, USB, Lcp 15.44% 31.67% 33.42% 18.45% 1.025% 0.5241 0.5064
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.61% 34.62% 31.68% 16.07% 1.025% 0.4824 0.5121
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.18% 33.05% 31.78% 15.96% 1.025% 0.4824 0.4952
6679.49MHz, USB, Rcp 16.23% 30.98% 33.28% 18.49% 1.025% 0.523 0.4998
6679.49MHz, USB, Lcp 15.6% 31.72% 33.33% 18.33% 1.025% 0.5219 0.5057

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.09% 32.13% 32.52% 17.81% 0.45% 0.5056 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 17.14% 32.26% 32.51% 17.65% 0.45% 0.5038 0.5013
6655.49MHz, USB, Rcp 17.62% 32.49% 32.28% 17.17% 0.45% 0.4967 0.4988
6655.49MHz, USB, Lcp 17.51% 32.51% 32.29% 17.24% 0.45% 0.4975 0.4998
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.05% 32.21% 32.55% 17.74% 0.45% 0.5052 0.5017
6663.49MHz, LSB, Lcp 17.13% 32.26% 32.54% 17.62% 0.45% 0.5038 0.501
6663.49MHz, USB, Rcp 17.62% 32.5% 32.22% 17.21% 0.45% 0.4966 0.4993
6663.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.49% 32.3% 17.2% 0.45% 0.4972 0.4992
6671.49MHz, LSB, Rcp 23.87% 25.42% 32.13% 18.12% 0.45% 0.5049 0.4374
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.65% 32.75% 32.54% 17.62% 0.45% 0.5038 0.5059
6671.49MHz, USB, Rcp 17.68% 32.43% 32.19% 17.25% 0.45% 0.4967 0.499
6671.49MHz, USB, Lcp 17.55% 32.51% 32.29% 17.21% 0.45% 0.4972 0.4994
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.04% 32.23% 30.57% 19.7% 0.45% 0.505 0.5217
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.05% 32.32% 30.61% 19.57% 0.45% 0.5041 0.5212
6679.49MHz, USB, Rcp 17.54% 32.58% 32.27% 17.15% 0.45% 0.4965 0.4996
6679.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.49% 32.25% 17.25% 0.45% 0.4972 0.4997

Ir - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.57% 32.1% 32.7% 17.62% 1.006% 0.5083 0.5022
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.54% 31.86% 32.52% 18.07% 1.006% 0.5111 0.5044
6655.49MHz, USB, Rcp 17.41% 32.69% 32.24% 16.66% 1.006% 0.4939 0.4984
6655.49MHz, USB, Lcp 17.79% 32.49% 31.83% 16.88% 1.006% 0.4921 0.4988
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.46% 32.16% 32.81% 17.57% 1.006% 0.5089 0.5023
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.48% 31.77% 32.66% 18.09% 1.006% 0.5126 0.5037
6663.49MHz, USB, Rcp 17.4% 32.72% 32.27% 16.6% 1.006% 0.4937 0.4983
6663.49MHz, USB, Lcp 17.85% 32.28% 31.94% 16.93% 1.006% 0.4936 0.4971
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.43% 32.15% 32.83% 17.58% 1.006% 0.5093 0.5024
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.52% 31.85% 32.64% 17.97% 1.006% 0.5113 0.5033
6671.49MHz, USB, Rcp 17.37% 32.74% 32.31% 16.57% 1.006% 0.4937 0.4981
6671.49MHz, USB, Lcp 17.79% 32.5% 31.95% 16.75% 1.006% 0.492 0.4975
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.26% 32.36% 33.02% 17.36% 1.006% 0.5089 0.5022
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.61% 31.8% 32.53% 18.05% 1.006% 0.511 0.5035
6679.49MHz, USB, Rcp 17.45% 32.68% 32.21% 16.65% 1.006% 0.4936 0.4984
6679.49MHz, USB, Lcp 17.82% 32.45% 31.89% 16.83% 1.006% 0.4922 0.4978

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.37% 33.05% 32.4% 16.18% 0.9876% 0.4907 0.4973
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.54% 31.9% 31.26% 17.32% 0.9876% 0.4906 0.4971
6655.49MHz, USB, Rcp 15.95% 32.24% 33.22% 17.61% 0.9876% 0.5133 0.5034
6655.49MHz, USB, Lcp 17.2% 31.05% 31.92% 18.84% 0.9876% 0.5127 0.5039
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.35% 33.11% 32.4% 16.15% 0.9876% 0.4903 0.4975
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.52% 31.88% 31.27% 17.35% 0.9876% 0.491 0.4972
6663.49MHz, USB, Rcp 15.97% 32.23% 33.18% 17.63% 0.9876% 0.5132 0.5035
6663.49MHz, USB, Lcp 17.26% 31.09% 31.87% 18.8% 0.9876% 0.5117 0.5038
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.34% 33.09% 32.41% 16.17% 0.9876% 0.4907 0.4975
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.57% 31.74% 31.21% 17.49% 0.9876% 0.4919 0.4973
6671.49MHz, USB, Rcp 15.94% 32.32% 33.23% 17.52% 0.9876% 0.5126 0.5034
6671.49MHz, USB, Lcp 17.28% 31.12% 31.86% 18.75% 0.9876% 0.5111 0.5037
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.37% 33.03% 32.38% 16.24% 0.9876% 0.491 0.4976
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.51% 31.8% 31.27% 17.42% 0.9876% 0.4918 0.4972
6679.49MHz, USB, Rcp 15.96% 32.32% 33.22% 17.52% 0.9876% 0.5124 0.5033
6679.49MHz, USB, Lcp 17.3% 31.11% 31.83% 18.77% 0.9876% 0.5111 0.5038

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 20.12% 28.58% 29.08% 21.17% 1.049% 0.5078 0.5027
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.69% 29.12% 29.54% 20.6% 1.049% 0.5068 0.5025
6655.49MHz, USB, Rcp 20.89% 28.9% 28.73% 20.43% 1.049% 0.4968 0.4985
6655.49MHz, USB, Lcp 20.36% 29.39% 29.17% 20.03% 1.049% 0.4973 0.4994
6663.49MHz, LSB, Rcp 20.25% 28.53% 28.93% 21.24% 1.049% 0.507 0.503
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.77% 29.02% 29.4% 20.77% 1.049% 0.507 0.5032
6663.49MHz, USB, Rcp 20.9% 28.86% 28.78% 20.41% 1.049% 0.4971 0.4979
6663.49MHz, USB, Lcp 20.44% 29.36% 29.18% 19.97% 1.049% 0.4968 0.4986
6671.49MHz, LSB, Rcp 20.19% 28.49% 28.98% 21.29% 1.049% 0.508 0.5031
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.48% 29.24% 29.77% 20.46% 1.049% 0.5076 0.5023
6671.49MHz, USB, Rcp 21.03% 28.79% 28.66% 20.47% 1.049% 0.4965 0.4978
6671.49MHz, USB, Lcp 20.37% 29.41% 29.26% 19.91% 1.049% 0.4969 0.4984
6679.49MHz, LSB, Rcp 20.03% 28.65% 29.06% 21.21% 1.049% 0.508 0.5039
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.63% 29.02% 29.54% 20.76% 1.049% 0.5083 0.5031
6679.49MHz, USB, Rcp 21.05% 28.9% 28.57% 20.43% 1.049% 0.4952 0.4985
6679.49MHz, USB, Lcp 20.66% 29.12% 28.97% 20.2% 1.049% 0.497 0.4984

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.11% 32.89% 32.48% 16.46% 1.057% 0.4947 0.4988
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.37% 31.06% 17.92% 1.057% 0.495 0.4983
6655.49MHz, USB, Rcp 16.32% 32.41% 32.97% 17.24% 1.057% 0.5075 0.5018
6655.49MHz, USB, Lcp 17.76% 31% 31.45% 18.73% 1.057% 0.5072 0.5026
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.09% 32.89% 32.5% 16.46% 1.057% 0.4949 0.4987
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.58% 31.38% 31.05% 17.94% 1.057% 0.4951 0.4984
6663.49MHz, USB, Rcp 16.31% 32.44% 32.97% 17.22% 1.057% 0.5073 0.5019
6663.49MHz, USB, Lcp 17.77% 31.02% 31.46% 18.69% 1.057% 0.5069 0.5024
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.04% 32.92% 32.55% 16.43% 1.057% 0.495 0.4988
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.53% 31.4% 31.1% 17.92% 1.057% 0.4954 0.4984
6671.49MHz, USB, Rcp 21.34% 27.42% 29.23% 20.95% 1.057% 0.5072 0.4889
6671.49MHz, USB, Lcp 17.8% 31.03% 31.44% 18.68% 1.057% 0.5065 0.5024
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.32% 32.63% 32.47% 16.52% 1.057% 0.4952 0.4967
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.53% 31.39% 31.09% 17.94% 1.057% 0.4955 0.4985
6679.49MHz, USB, Rcp 16.35% 32.45% 31.92% 18.23% 1.057% 0.5068 0.5122
6679.49MHz, USB, Lcp 17.83% 31.03% 31.43% 18.66% 1.057% 0.5062 0.5022

O8 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.74% 32.31% 32.65% 17.3% 1.003% 0.5045 0.5012
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 32.39% 32.64% 17.23% 1.003% 0.5037 0.5012
6655.49MHz, USB, Rcp 17.17% 32.6% 32.38% 16.84% 1.003% 0.4972 0.4994
6655.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.51% 32.44% 16.9% 1.003% 0.4984 0.4991
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.73% 32.34% 32.63% 17.3% 1.003% 0.5043 0.5014
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.36% 32.66% 17.22% 1.003% 0.5039 0.5008
6663.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.6% 32.34% 16.84% 1.003% 0.4968 0.4995
6663.49MHz, USB, Lcp 17.16% 32.5% 32.43% 16.9% 1.003% 0.4983 0.499
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 32.28% 32.61% 17.34% 1.003% 0.5045 0.5012
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.37% 32.65% 17.23% 1.003% 0.5038 0.501
6671.49MHz, USB, Rcp 17.17% 32.63% 32.34% 16.86% 1.003% 0.4969 0.4999
6671.49MHz, USB, Lcp 17.13% 32.59% 32.37% 16.9% 1.003% 0.4977 0.5
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.74% 32.33% 32.6% 17.32% 1.003% 0.5043 0.5016
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.36% 32.56% 17.27% 1.003% 0.5034 0.5013
6679.49MHz, USB, Rcp 17.22% 32.57% 32.33% 16.88% 1.003% 0.4971 0.4996
6679.49MHz, USB, Lcp 17.16% 32.58% 32.36% 16.9% 1.003% 0.4976 0.4998

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.82% 30.81% 30.87% 19.53% 1.973% 0.5141 0.5135
6655.49MHz, LSB, Lcp 15.97% 31.5% 30.82% 19.74% 1.973% 0.5158 0.5227
6655.49MHz, USB, Rcp 18.47% 31.03% 31.6% 16.93% 1.973% 0.4951 0.4892
6655.49MHz, USB, Lcp 18.71% 31.05% 31.33% 16.94% 1.973% 0.4925 0.4895
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.5% 30.24% 30.37% 19.92% 1.973% 0.513 0.5117
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.7% 31.23% 31.41% 18.69% 1.973% 0.511 0.5092
6663.49MHz, USB, Rcp 17.71% 31.6% 30.6% 18.12% 1.973% 0.497 0.5072
6663.49MHz, USB, Lcp 17.71% 31.95% 30.49% 17.88% 1.973% 0.4934 0.5083
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.61% 31.29% 31.34% 18.79% 1.973% 0.5114 0.5109
6671.49MHz, LSB, Lcp 17.19% 30.85% 30.82% 19.17% 1.973% 0.51 0.5102
6671.49MHz, USB, Rcp 18.04% 31.9% 30.76% 17.33% 1.973% 0.4906 0.5022
6671.49MHz, USB, Lcp 17.54% 31.45% 31.33% 17.7% 1.973% 0.5002 0.5015
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.59% 31.57% 30.02% 19.86% 1.973% 0.5088 0.5246
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.26% 30.45% 32.37% 17.94% 1.973% 0.5133 0.4937
6679.49MHz, USB, Rcp 17.35% 31.99% 29.91% 18.77% 1.973% 0.4966 0.5179
6679.49MHz, USB, Lcp 17.47% 31.37% 31.36% 17.82% 1.973% 0.5018 0.5018

Tr - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.56% 31.43% 31.79% 18.19% 1.029% 0.505 0.5014
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 32.24% 32.6% 17.39% 1.029% 0.5051 0.5014
6655.49MHz, USB, Rcp 18.08% 31.75% 31.51% 17.63% 1.029% 0.4965 0.4989
6655.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.5% 32.27% 16.87% 1.029% 0.4965 0.4989
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.51% 31.45% 31.81% 18.2% 1.029% 0.5053 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 32.2% 32.59% 17.43% 1.029% 0.5055 0.5015
6663.49MHz, USB, Rcp 18.11% 31.74% 31.48% 17.64% 1.029% 0.4963 0.4989
6663.49MHz, USB, Lcp 17.31% 32.57% 32.27% 16.82% 1.029% 0.496 0.4991
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.5% 31.45% 31.84% 18.18% 1.029% 0.5054 0.5015
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.72% 32.19% 32.61% 17.45% 1.029% 0.5059 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.09% 31.77% 31.52% 17.6% 1.029% 0.4962 0.4988
6671.49MHz, USB, Lcp 17.35% 32.53% 32.24% 16.85% 1.029% 0.496 0.499
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.42% 31.5% 31.88% 18.17% 1.029% 0.5057 0.5019
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.2% 32.59% 17.45% 1.029% 0.5056 0.5017
6679.49MHz, USB, Rcp 18.08% 31.79% 31.54% 17.56% 1.029% 0.4961 0.4986
6679.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.54% 32.24% 16.87% 1.029% 0.4962 0.4992

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.56% 31.43% 31.79% 18.19% 1.03% 0.505 0.5014
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 32.24% 32.6% 17.39% 1.03% 0.5051 0.5014
6655.49MHz, USB, Rcp 18.08% 31.75% 31.51% 17.63% 1.03% 0.4965 0.4989
6655.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.5% 32.27% 16.87% 1.03% 0.4965 0.4989
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.51% 31.45% 31.81% 18.2% 1.03% 0.5053 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 32.2% 32.59% 17.43% 1.03% 0.5055 0.5015
6663.49MHz, USB, Rcp 18.11% 31.74% 31.48% 17.64% 1.03% 0.4963 0.4989
6663.49MHz, USB, Lcp 17.31% 32.57% 32.27% 16.82% 1.03% 0.496 0.4991
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.5% 31.45% 31.84% 18.18% 1.03% 0.5054 0.5015
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.72% 32.19% 32.61% 17.45% 1.03% 0.5059 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.09% 31.77% 31.52% 17.6% 1.03% 0.4962 0.4988
6671.49MHz, USB, Lcp 17.35% 32.53% 32.24% 16.85% 1.03% 0.496 0.499
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.42% 31.5% 31.88% 18.17% 1.03% 0.5057 0.5019
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.2% 32.59% 17.45% 1.03% 0.5056 0.5017
6679.49MHz, USB, Rcp 18.08% 31.79% 31.54% 17.56% 1.03% 0.4961 0.4986
6679.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.54% 32.24% 16.87% 1.03% 0.4962 0.4992

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.67% 31.77% 32.51% 17.99% 1.063% 0.5104 0.5029
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.6% 31.84% 32.55% 17.95% 1.063% 0.5105 0.5032
6655.49MHz, USB, Rcp 17.71% 32.45% 31.96% 16.81% 1.063% 0.493 0.4979
6655.49MHz, USB, Lcp 17.81% 32.39% 31.88% 16.85% 1.063% 0.4926 0.4977
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.72% 31.88% 32.51% 17.84% 1.063% 0.5088 0.5025
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.66% 31.89% 32.45% 17.95% 1.063% 0.5094 0.5037
6663.49MHz, USB, Rcp 17.65% 32.42% 31.92% 16.95% 1.063% 0.494 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.73% 32.42% 31.95% 16.85% 1.063% 0.4932 0.4979
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 31.93% 32.47% 17.77% 1.063% 0.5078 0.5023
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 31.85% 32.48% 17.87% 1.063% 0.5089 0.5026
6671.49MHz, USB, Rcp 17.63% 32.38% 31.93% 16.99% 1.063% 0.4945 0.499
6671.49MHz, USB, Lcp 17.71% 32.4% 31.94% 16.89% 1.063% 0.4936 0.4982
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.87% 31.91% 32.4% 17.76% 1.063% 0.507 0.502
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 31.9% 32.44% 17.81% 1.063% 0.5078 0.5024
6679.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.35% 31.96% 17.02% 1.063% 0.4951 0.4989
6679.49MHz, USB, Lcp 25.87% 24.13% 36.35% 12.59% 1.063% 0.4947 0.3711

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.43% 30.1% 30.59% 19.87% 1.005% 0.5097 0.5048
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.42% 30.27% 30.79% 19.51% 1.005% 0.5081 0.503
6655.49MHz, USB, Rcp 19.56% 30.55% 30.17% 18.72% 1.005% 0.4938 0.4977
6655.49MHz, USB, Lcp 19.34% 30.65% 30.27% 18.73% 1.005% 0.495 0.4988
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.29% 30.26% 30.81% 19.63% 1.005% 0.5095 0.504
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.39% 30.31% 30.8% 19.49% 1.005% 0.5081 0.5031
6663.49MHz, USB, Rcp 19.44% 30.67% 30.27% 18.62% 1.005% 0.4938 0.4979
6663.49MHz, USB, Lcp 19.41% 30.57% 30.21% 18.8% 1.005% 0.4951 0.4987
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.5% 30.03% 30.65% 19.81% 1.005% 0.5097 0.5034
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.57% 30.14% 30.62% 19.66% 1.005% 0.508 0.5031
6671.49MHz, USB, Rcp 19.44% 30.66% 30.26% 18.63% 1.005% 0.4939 0.4979
6671.49MHz, USB, Lcp 19.35% 30.62% 30.26% 18.77% 1.005% 0.4952 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 18.31% 30.22% 30.85% 19.61% 1.005% 0.5098 0.5034
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.33% 30.33% 30.79% 19.55% 1.005% 0.5084 0.5039
6679.49MHz, USB, Rcp 19.36% 30.72% 30.29% 18.62% 1.005% 0.4941 0.4984
6679.49MHz, USB, Lcp 19.39% 30.6% 30.2% 18.8% 1.005% 0.495 0.4991