Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2019y154d15h45m00s0ms
N19M2 Auto correlations Cross correlations
EfHhIrJbMcNtO8T6TrTvWbYsEf-YsHh-YsIr-YsJb-YsMc-YsNt-YsO8-YsT6-YsTr-YsTv-YsWb-Ys
6655.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42.88 A P
offset: -4
13.38 A P
offset: -4
25.12 A P
offset: -3
24.91 A P
offset: -36
27.7 A P
offset: -5
4.617 A P
offset: 242
15.43 A P
offset: -3
42.56 A P
offset: -48
34.34 A P
offset: -2
34.3 A P
offset: -12
7.434 A P
offset: 68
6655.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands43.8 A P
offset: -4
5.462 A P
offset: 157
5.245 A P
offset: 14
5.134 A P
offset: -59
4.118 A P
offset: -135
5.118 A P
offset: -6
5.461 A P
offset: -2
5.006 A P
offset: -83
11.74 A P
offset: -2
11.7 A P
offset: -12
5.061 A P
offset: -51
6655.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 26.72 A P
offset: -4
15.41 A P
offset: -4
30.01 A P
offset: -3
29.7 A P
offset: -36
32.18 A P
offset: -5
10.61 A P
offset: 242
14.04 A P
offset: -3
43.99 A P
offset: -48
43.67 A P
offset: -2
43.53 A P
offset: -12
10.67 A P
offset: 68
6655.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands34.95 A P
offset: -4
4.955 A P
offset: -80
6.167 A P
offset: -3
4.777 A P
offset: -98
5.063 A P
offset: 40
4.842 A P
offset: -18
4.996 A P
offset: 125
5.29 A P
offset: -48
9.488 A P
offset: -2
9.359 A P
offset: -12
5.025 A P
offset: 0
6655.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34.73 A P
offset: 4
9.465 A P
offset: 4
22.93 A P
offset: 3
26.77 A P
offset: 36
26.81 A P
offset: 5
4.535 A P
offset: -242
11.1 A P
offset: 3
41.62 A P
offset: 48
35.7 A P
offset: 2
35.63 A P
offset: 12
9.389 A P
offset: -68
6655.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands44.73 A P
offset: 4
4.83 A P
offset: -69
5.645 A P
offset: -105
4.922 A P
offset: -20
5.337 A P
offset: -32
4.713 A P
offset: 47
5.54 A P
offset: -9
5.686 A P
offset: -55
12.12 A P
offset: 2
12.12 A P
offset: 12
5.181 A P
offset: 119
6655.49MHz, USB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25.31 A P
offset: 4
14.11 A P
offset: 4
27.44 A P
offset: 3
33.59 A P
offset: 36
31.09 A P
offset: 5
8.416 A P
offset: -243
16.9 A P
offset: 3
45.42 A P
offset: 48
44.29 A P
offset: 2
44.11 A P
offset: 12
9.887 A P
offset: -68
6655.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands31.84 A P
offset: 4
4.923 A P
offset: -71
5.967 A P
offset: 38
4.702 A P
offset: -110
5.398 A P
offset: 29
4.144 A P
offset: -28
4.879 A P
offset: 85
5.101 A P
offset: 76
10.03 A P
offset: 3
10.09 A P
offset: 13
4.712 A P
offset: -101
6663.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42.04 A P
offset: -4
12.29 A P
offset: -4
19.41 A P
offset: -3
25.03 A P
offset: -36
32.24 A P
offset: -5
4.65 A P
offset: 242
10.73 A P
offset: -3
38.82 A P
offset: -48
31.05 A P
offset: -2
30.89 A P
offset: -12
6.068 A P
offset: 68
6663.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands41.23 A P
offset: -4
6.119 A P
offset: -4
4.218 A P
offset: 184
4.151 A P
offset: 146
4.696 A P
offset: 55
4.082 A P
offset: -20
5.319 A P
offset: 40
5.289 A P
offset: 52
11.27 A P
offset: -2
11.24 A P
offset: -12
6.171 A P
offset: 51
6663.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27.39 A P
offset: -4
14.78 A P
offset: -4
27.77 A P
offset: -3
26.06 A P
offset: -36
24.03 A P
offset: -5
10.23 A P
offset: 242
13.15 A P
offset: -3
43.19 A P
offset: -48
38.92 A P
offset: -2
38.48 A P
offset: -12
5.922 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands32.21 A P
offset: -4
6.078 A P
offset: -72
6.887 A P
offset: -18
5.219 A P
offset: -112
4.927 A P
offset: -73
4.806 A P
offset: 166
6.77 A P
offset: 32
6.654 A P
offset: 33
6.637 A P
offset: -3
6.672 A P
offset: -12
4.926 A P
offset: 106
6663.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42.64 A P
offset: 4
15.64 A P
offset: 4
24.66 A P
offset: 3
31.27 A P
offset: 36
29.05 A P
offset: 5
4.692 A P
offset: 84
12.93 A P
offset: 3
40.3 A P
offset: 48
35.04 A P
offset: 2
34.76 A P
offset: 12
8.203 A P
offset: -68
6663.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands40.88 A P
offset: 4
4.385 A P
offset: 198
5.912 A P
offset: 20
4.309 A P
offset: -223
4.485 A P
offset: 160
5.089 A P
offset: -94
3.818 A P
offset: -51
4.011 A P
offset: 130
12.7 A P
offset: 2
12.81 A P
offset: 12
5.179 A P
offset: -4
6663.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31.82 A P
offset: 4
17.12 A P
offset: 4
29.89 A P
offset: 3
29.27 A P
offset: 36
29.35 A P
offset: 5
8.473 A P
offset: -243
11.67 A P
offset: 3
45.95 A P
offset: 48
41.39 A P
offset: 2
41.33 A P
offset: 12
9.011 A P
offset: -68
6663.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands33.43 A P
offset: 4
4.841 A P
offset: -83
5.915 A P
offset: 17
5.171 A P
offset: 50
4.507 A P
offset: -13
5.434 A P
offset: -40
4.483 A P
offset: -49
5.802 A P
offset: 49
12.13 A P
offset: 2
12.25 A P
offset: 12
4.894 A P
offset: 73
6671.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38.19 A P
offset: -4
15.78 A P
offset: -4
21.26 A P
offset: -3
28.69 A P
offset: -36
29.95 A P
offset: -5
4.479 A P
offset: -13
10.87 A P
offset: -3
38.1 A P
offset: -49
34.33 A P
offset: -2
34.18 A P
offset: -12
4.676 A P
offset: -90
6671.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands36.4 A P
offset: -4
5.146 A P
offset: 6
4.766 A P
offset: -74
4.396 A P
offset: 51
5.342 A P
offset: 67
5.134 A P
offset: 18
4.923 A P
offset: -23
4.736 A P
offset: 4
14.72 A P
offset: -2
14.62 A P
offset: -12
5.114 A P
offset: 57
6671.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 21.13 A P
offset: -4
14.25 A P
offset: -4
31.58 A P
offset: -3
29.28 A P
offset: -36
32.74 A P
offset: -5
10.12 A P
offset: 242
12.48 A P
offset: -3
45.34 A P
offset: -48
42.43 A P
offset: -2
42.25 A P
offset: -12
6.118 A P
offset: 68
6671.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands29.24 A P
offset: -4
5.14 A P
offset: 42
4.257 A P
offset: -3
4.214 A P
offset: -113
4.572 A P
offset: -54
5.525 A P
offset: -116
6.53 A P
offset: -36
6.175 A P
offset: -48
9.863 A P
offset: -2
9.851 A P
offset: -12
4.622 A P
offset: 41
6671.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39.37 A P
offset: 4
11.13 A P
offset: 4
22.09 A P
offset: 3
28.88 A P
offset: 36
27.21 A P
offset: 5
5.92 A P
offset: -8
14.72 A P
offset: 3
41.51 A P
offset: 48
33.4 A P
offset: 2
33.53 A P
offset: 12
5.862 A P
offset: -68
6671.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands35.42 A P
offset: 4
5.399 A P
offset: -90
6.617 A P
offset: 1
5.464 A P
offset: 92
5.718 A P
offset: 10
5.15 A P
offset: -56
4.489 A P
offset: 5
5.58 A P
offset: -19
14.16 A P
offset: 2
13.72 A P
offset: 12
5.021 A P
offset: -110
6671.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 24.48 A P
offset: 4
14.04 A P
offset: 4
28.14 A P
offset: 3
29 A P
offset: 36
28.46 A P
offset: 5
7.991 A P
offset: -243
14.51 A P
offset: 3
41.92 A P
offset: 48
42.93 A P
offset: 2
42.82 A P
offset: 12
11.28 A P
offset: -68
6671.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands29.37 A P
offset: 4
5.872 A P
offset: 22
5.186 A P
offset: -70
4.489 A P
offset: 57
5.574 A P
offset: 74
7.324 A P
offset: -24
5.002 A P
offset: -64
3.98 A P
offset: -79
7.076 A P
offset: 2
7.317 A P
offset: 12
4.724 A P
offset: -50
6679.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45.15 A P
offset: -4
7.071 A P
offset: -4
18.85 A P
offset: -3
27.35 A P
offset: -36
26.71 A P
offset: -5
5.109 A P
offset: 242
13.16 A P
offset: -3
39.22 A P
offset: -48
35.79 A P
offset: -2
35.72 A P
offset: -12
6.25 A P
offset: 68
6679.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands39.64 A P
offset: -4
5.375 A P
offset: -9
5.303 A P
offset: -3
4.631 A P
offset: 28
4.41 A P
offset: -72
5.274 A P
offset: -38
4.267 A P
offset: -164
4.921 A P
offset: 173
14.6 A P
offset: -2
14.74 A P
offset: -12
4.96 A P
offset: 17
6679.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 30.07 A P
offset: -4
11.01 A P
offset: -4
27.95 A P
offset: -3
26.05 A P
offset: -36
31.93 A P
offset: -5
8.365 A P
offset: 243
18.15 A P
offset: -3
45.3 A P
offset: -48
43.01 A P
offset: -2
42.95 A P
offset: -12
7.46 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands33.33 A P
offset: -4
4.938 A P
offset: 2
4.717 A P
offset: 47
5.71 A P
offset: -26
4.924 A P
offset: 14
5.026 A P
offset: -69
4.76 A P
offset: -107
5.508 A P
offset: -24
8.607 A P
offset: -3
8.747 A P
offset: -13
4.604 A P
offset: -64
6679.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38.1 A P
offset: 4
12.66 A P
offset: 4
21.2 A P
offset: 3
29.68 A P
offset: 36
25.32 A P
offset: 5
6.058 A P
offset: -242
11.85 A P
offset: 3
41.64 A P
offset: 48
35.93 A P
offset: 2
35.45 A P
offset: 12
8.131 A P
offset: -68
6679.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands32.31 A P
offset: 4
4.566 A P
offset: 106
5.94 A P
offset: -85
5.231 A P
offset: -121
4.901 A P
offset: -98
6.742 A P
offset: 25
4.17 A P
offset: -104
5.476 A P
offset: -111
9.473 A P
offset: 2
9.533 A P
offset: 12
4.113 A P
offset: -69
6679.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 26.74 A P
offset: 4
13.21 A P
offset: 4
27.98 A P
offset: 3
29.06 A P
offset: 36
31.53 A P
offset: 5
10.34 A P
offset: -243
17.1 A P
offset: 3
39.95 A P
offset: 48
40.83 A P
offset: 2
40.87 A P
offset: 12
5.073 A P
offset: 155
6679.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands30.34 A P
offset: 4
3.821 A P
offset: -201
4.557 A P
offset: -124
4.69 A P
offset: -32
4.557 A P
offset: -50
4.264 A P
offset: -187
5.431 A P
offset: 106
3.905 A P
offset: 65
8.346 A P
offset: 3
8.047 A P
offset: 13
4.684 A P
offset: 120

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.12% 33.28% 32.01% 15.9% 0.6903% 0.4825 0.4952
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.67% 33.23% 31.61% 15.8% 0.6903% 0.4774 0.4937
6655.49MHz, USB, Rcp 15.62% 31.82% 33.44% 18.43% 0.6903% 0.5223 0.506
6655.49MHz, USB, Lcp 15.46% 31.39% 33.4% 19.07% 0.6903% 0.5283 0.508
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.17% 33.22% 31.96% 15.95% 0.6903% 0.4825 0.4952
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.63% 33.13% 31.6% 15.95% 0.6903% 0.4788 0.4942
6663.49MHz, USB, Rcp 15.58% 31.82% 33.48% 18.43% 0.6903% 0.5227 0.506
6663.49MHz, USB, Lcp 15.48% 31.56% 33.46% 18.8% 0.6903% 0.5263 0.5072
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.27% 33.18% 31.9% 15.95% 0.6903% 0.4819 0.4948
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.27% 33.35% 31.73% 15.96% 0.6903% 0.4802 0.4965
6671.49MHz, USB, Rcp 15.46% 31.9% 33.29% 18.66% 0.6903% 0.5231 0.5091
6671.49MHz, USB, Lcp 15.46% 31.77% 33.55% 18.53% 0.6903% 0.5244 0.5065
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.87% 34.61% 32.12% 15.71% 0.6903% 0.4816 0.5067
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.23% 33.22% 31.91% 15.94% 0.6903% 0.4819 0.4951
6679.49MHz, USB, Rcp 16.02% 31.25% 33.4% 18.64% 0.6903% 0.524 0.5024
6679.49MHz, USB, Lcp 15.57% 31.87% 33.49% 18.39% 0.6903% 0.5224 0.5061

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.98% 32.15% 32.55% 17.73% 0.5995% 0.5058 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 17.06% 32.23% 32.48% 17.63% 0.5995% 0.5041 0.5016
6655.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.44% 32.19% 17.16% 0.5995% 0.4965 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.41% 32.18% 17.25% 0.5995% 0.4972 0.4996
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.04% 32.1% 32.5% 17.76% 0.5995% 0.5056 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 17.14% 32.18% 32.43% 17.65% 0.5995% 0.5039 0.5013
6663.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.49% 32.15% 17.15% 0.5995% 0.496 0.4994
6663.49MHz, USB, Lcp 17.54% 32.45% 32.19% 17.22% 0.5995% 0.4971 0.4996
6671.49MHz, LSB, Rcp 23.49% 25.69% 31.84% 18.38% 0.5995% 0.5052 0.4433
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.61% 32.68% 32.44% 17.67% 0.5995% 0.5042 0.5066
6671.49MHz, USB, Rcp 17.6% 32.46% 32.19% 17.15% 0.5995% 0.4964 0.4991
6671.49MHz, USB, Lcp 17.55% 32.42% 32.26% 17.17% 0.5995% 0.4973 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.02% 32.14% 30.67% 19.57% 0.5995% 0.5054 0.5202
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.03% 32.24% 30.7% 19.44% 0.5995% 0.5044 0.5199
6679.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.43% 32.22% 17.14% 0.5995% 0.4965 0.4987
6679.49MHz, USB, Lcp 17.54% 32.45% 32.21% 17.2% 0.5995% 0.4971 0.4995

Ir - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.62% 32.17% 32.8% 17.66% 0.7518% 0.5084 0.5021
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.57% 31.87% 32.61% 18.2% 0.7518% 0.512 0.5045
6655.49MHz, USB, Rcp 17.48% 32.75% 32.31% 16.71% 0.7518% 0.4939 0.4984
6655.49MHz, USB, Lcp 17.88% 32.58% 31.89% 16.9% 0.7518% 0.4916 0.4985
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.54% 32.22% 32.82% 17.68% 0.7518% 0.5087 0.5027
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.57% 31.71% 32.78% 18.19% 0.7518% 0.5135 0.5028
6663.49MHz, USB, Rcp 17.46% 32.79% 32.35% 16.65% 0.7518% 0.4937 0.4981
6663.49MHz, USB, Lcp 17.84% 32.48% 31.98% 16.95% 0.7518% 0.493 0.498
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.48% 32.22% 32.91% 17.63% 0.7518% 0.5093 0.5023
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.57% 31.85% 32.7% 18.13% 0.7518% 0.5121 0.5036
6671.49MHz, USB, Rcp 17.48% 32.78% 32.31% 16.67% 0.7518% 0.4935 0.4983
6671.49MHz, USB, Lcp 17.93% 32.56% 31.94% 16.82% 0.7518% 0.4912 0.4975
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.35% 32.43% 33.04% 17.42% 0.7518% 0.5085 0.5023
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.57% 31.87% 32.73% 18.07% 0.7518% 0.5119 0.5032
6679.49MHz, USB, Rcp 17.48% 32.74% 32.3% 16.72% 0.7518% 0.494 0.4984
6679.49MHz, USB, Lcp 17.82% 32.62% 32.04% 16.77% 0.7518% 0.4918 0.4977

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.38% 33.21% 32.57% 16.24% 0.599% 0.4911 0.4974
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.6% 32.02% 31.38% 17.4% 0.599% 0.4907 0.4972
6655.49MHz, USB, Rcp 16.01% 32.41% 33.36% 17.62% 0.599% 0.5128 0.5033
6655.49MHz, USB, Lcp 17.2% 31.25% 32.12% 18.83% 0.599% 0.5126 0.5038
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.41% 33.22% 32.55% 16.23% 0.599% 0.4907 0.4975
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.66% 31.9% 31.34% 17.49% 0.599% 0.4913 0.4969
6663.49MHz, USB, Rcp 16.03% 32.41% 33.33% 17.64% 0.599% 0.5127 0.5035
6663.49MHz, USB, Lcp 17.27% 31.28% 32.07% 18.77% 0.599% 0.5115 0.5036
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.37% 33.24% 32.57% 16.23% 0.599% 0.4909 0.4976
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.58% 31.9% 31.4% 17.52% 0.599% 0.4922 0.4972
6671.49MHz, USB, Rcp 16.03% 32.48% 33.35% 17.55% 0.599% 0.512 0.5033
6671.49MHz, USB, Lcp 17.32% 31.31% 32.05% 18.73% 0.599% 0.5108 0.5034
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.29% 33.26% 32.62% 16.23% 0.599% 0.4915 0.4979
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.6% 31.88% 31.34% 17.58% 0.599% 0.4922 0.4976
6679.49MHz, USB, Rcp 16.03% 32.49% 33.36% 17.52% 0.599% 0.5119 0.5031
6679.49MHz, USB, Lcp 17.28% 31.33% 32.11% 18.69% 0.599% 0.511 0.5032

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 19.94% 28.9% 29.42% 20.98% 0.7546% 0.5079 0.5026
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.63% 29.36% 29.67% 20.58% 0.7546% 0.5064 0.5032
6655.49MHz, USB, Rcp 20.86% 29.07% 28.99% 20.33% 0.7546% 0.497 0.4977
6655.49MHz, USB, Lcp 20.08% 29.81% 29.64% 19.71% 0.7546% 0.4972 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 20.1% 28.84% 29.23% 21.08% 0.7546% 0.5069 0.503
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.63% 29.32% 29.71% 20.59% 0.7546% 0.5068 0.5029
6663.49MHz, USB, Rcp 20.98% 28.96% 28.8% 20.51% 0.7546% 0.4969 0.4984
6663.49MHz, USB, Lcp 20.32% 29.6% 29.44% 19.88% 0.7546% 0.497 0.4986
6671.49MHz, LSB, Rcp 20.13% 28.69% 29.23% 21.2% 0.7546% 0.5081 0.5026
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.6% 29.31% 29.74% 20.59% 0.7546% 0.5072 0.5028
6671.49MHz, USB, Rcp 20.83% 29.14% 28.99% 20.28% 0.7546% 0.4965 0.498
6671.49MHz, USB, Lcp 20.25% 29.65% 29.5% 19.85% 0.7546% 0.4972 0.4987
6679.49MHz, LSB, Rcp 20.16% 28.67% 29.01% 21.41% 0.7546% 0.508 0.5045
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.4% 29.45% 29.91% 20.48% 0.7546% 0.5078 0.5032
6679.49MHz, USB, Rcp 21.06% 29.05% 28.7% 20.44% 0.7546% 0.4951 0.4986
6679.49MHz, USB, Lcp 20.28% 29.64% 29.45% 19.88% 0.7546% 0.497 0.4989

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.11% 33.01% 32.63% 16.45% 0.8069% 0.4948 0.4986
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.64% 31.46% 31.14% 17.96% 0.8069% 0.495 0.4982
6655.49MHz, USB, Rcp 16.33% 32.53% 33.07% 17.26% 0.8069% 0.5074 0.502
6655.49MHz, USB, Lcp 17.83% 31.05% 31.52% 18.8% 0.8069% 0.5073 0.5025
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.12% 32.98% 32.61% 16.49% 0.8069% 0.495 0.4987
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.58% 31.49% 31.15% 17.96% 0.8069% 0.4952 0.4986
6663.49MHz, USB, Rcp 16.36% 32.53% 33.04% 17.26% 0.8069% 0.5071 0.5019
6663.49MHz, USB, Lcp 17.79% 31.13% 31.58% 18.69% 0.8069% 0.5068 0.5022
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.13% 32.96% 32.58% 16.52% 0.8069% 0.495 0.4988
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.63% 31.43% 31.13% 18.01% 0.8069% 0.4953 0.4984
6671.49MHz, USB, Rcp 21.37% 27.55% 29.35% 20.93% 0.8069% 0.5068 0.4887
6671.49MHz, USB, Lcp 17.86% 31.08% 31.51% 18.74% 0.8069% 0.5066 0.5022
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.36% 32.72% 32.59% 16.52% 0.8069% 0.4951 0.4964
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.57% 31.47% 31.16% 17.99% 0.8069% 0.4955 0.4987
6679.49MHz, USB, Rcp 16.37% 32.57% 32.01% 18.25% 0.8069% 0.5067 0.5123
6679.49MHz, USB, Lcp 17.85% 31.12% 31.54% 18.68% 0.8069% 0.5063 0.502

O8 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.76% 32.46% 32.77% 17.32% 0.6935% 0.5044 0.5013
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.56% 32.76% 17.23% 0.6935% 0.5034 0.5014
6655.49MHz, USB, Rcp 17.23% 32.72% 32.5% 16.86% 0.6935% 0.497 0.4992
6655.49MHz, USB, Lcp 17.15% 32.75% 32.53% 16.89% 0.6935% 0.4976 0.4998
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.73% 32.52% 32.76% 17.3% 0.6935% 0.5041 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 32.51% 32.74% 17.26% 0.6935% 0.5035 0.5012
6663.49MHz, USB, Rcp 17.2% 32.74% 32.48% 16.88% 0.6935% 0.4971 0.4997
6663.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.73% 32.58% 16.86% 0.6935% 0.4978 0.4993
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.75% 32.48% 32.79% 17.28% 0.6935% 0.5042 0.5012
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.56% 32.79% 17.22% 0.6935% 0.5037 0.5013
6671.49MHz, USB, Rcp 17.18% 32.76% 32.51% 16.86% 0.6935% 0.4972 0.4996
6671.49MHz, USB, Lcp 17.12% 32.78% 32.56% 16.85% 0.6935% 0.4975 0.4998
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.72% 32.5% 32.78% 17.31% 0.6935% 0.5044 0.5015
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.72% 32.58% 32.79% 17.22% 0.6935% 0.5036 0.5015
6679.49MHz, USB, Rcp 17.15% 32.79% 32.55% 16.82% 0.6935% 0.4971 0.4995
6679.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.76% 32.55% 16.85% 0.6935% 0.4975 0.4996

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17% 31.12% 31.23% 19.66% 0.9853% 0.514 0.5129
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.14% 31.82% 31.1% 19.95% 0.9853% 0.5156 0.5229
6655.49MHz, USB, Rcp 18.65% 31.31% 31.93% 17.12% 0.9853% 0.4954 0.4892
6655.49MHz, USB, Lcp 18.88% 31.35% 31.65% 17.13% 0.9853% 0.4926 0.4897
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.68% 30.54% 30.67% 20.12% 0.9853% 0.513 0.5116
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.88% 31.56% 31.75% 18.83% 0.9853% 0.5108 0.5089
6663.49MHz, USB, Rcp 17.8% 31.98% 30.99% 18.24% 0.9853% 0.4973 0.5073
6663.49MHz, USB, Lcp 17.92% 32.22% 30.75% 18.13% 0.9853% 0.4937 0.5085
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.79% 31.6% 31.65% 18.97% 0.9853% 0.5113 0.5108
6671.49MHz, LSB, Lcp 17.25% 31.28% 31.21% 19.27% 0.9853% 0.5098 0.5106
6671.49MHz, USB, Rcp 18.18% 32.24% 31.09% 17.5% 0.9853% 0.4908 0.5024
6671.49MHz, USB, Lcp 17.74% 31.74% 31.65% 17.89% 0.9853% 0.5003 0.5012
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.69% 31.98% 30.38% 19.96% 0.9853% 0.5084 0.5246
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.49% 30.71% 32.64% 18.18% 0.9853% 0.5132 0.4937
6679.49MHz, USB, Rcp 17.56% 32.26% 30.17% 19.02% 0.9853% 0.4968 0.5179
6679.49MHz, USB, Lcp 17.64% 31.66% 31.69% 18.02% 0.9853% 0.502 0.5018

Tr - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.64% 31.49% 31.83% 18.27% 0.7651% 0.5049 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 32.3% 32.68% 17.46% 0.7651% 0.5053 0.5015
6655.49MHz, USB, Rcp 18.21% 31.74% 31.52% 17.76% 0.7651% 0.4966 0.4988
6655.49MHz, USB, Lcp 17.38% 32.61% 32.36% 16.89% 0.7651% 0.4963 0.4988
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.53% 31.86% 18.25% 0.7651% 0.505 0.5017
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.31% 32.7% 17.47% 0.7651% 0.5056 0.5016
6663.49MHz, USB, Rcp 18.14% 31.82% 31.59% 17.69% 0.7651% 0.4965 0.4989
6663.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.68% 32.39% 16.83% 0.7651% 0.496 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.5% 31.86% 18.28% 0.7651% 0.5052 0.5016
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.28% 32.71% 17.5% 0.7651% 0.5059 0.5017
6671.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.85% 31.57% 17.66% 0.7651% 0.4961 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.4% 32.62% 32.33% 16.89% 0.7651% 0.496 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.55% 31.51% 31.9% 18.27% 0.7651% 0.5056 0.5017
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.3% 32.7% 17.48% 0.7651% 0.5058 0.5016
6679.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.85% 31.58% 17.65% 0.7651% 0.4961 0.4988
6679.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.61% 32.37% 16.88% 0.7651% 0.4963 0.4988

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.64% 31.49% 31.83% 18.27% 0.7652% 0.5049 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 32.3% 32.68% 17.46% 0.7652% 0.5053 0.5015
6655.49MHz, USB, Rcp 18.21% 31.74% 31.52% 17.76% 0.7652% 0.4966 0.4988
6655.49MHz, USB, Lcp 17.38% 32.61% 32.36% 16.89% 0.7652% 0.4963 0.4988
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.53% 31.86% 18.25% 0.7652% 0.505 0.5017
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.31% 32.7% 17.47% 0.7652% 0.5056 0.5016
6663.49MHz, USB, Rcp 18.14% 31.82% 31.59% 17.69% 0.7652% 0.4965 0.4989
6663.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.68% 32.39% 16.83% 0.7652% 0.496 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.5% 31.86% 18.28% 0.7652% 0.5052 0.5016
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.28% 32.71% 17.5% 0.7652% 0.5059 0.5017
6671.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.85% 31.57% 17.66% 0.7652% 0.4961 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.4% 32.62% 32.33% 16.89% 0.7652% 0.496 0.4989
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.55% 31.51% 31.9% 18.27% 0.7652% 0.5056 0.5017
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.3% 32.7% 17.48% 0.7652% 0.5058 0.5016
6679.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.85% 31.58% 17.65% 0.7652% 0.4961 0.4988
6679.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.61% 32.37% 16.88% 0.7652% 0.4963 0.4988

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.71% 31.91% 32.64% 17.96% 0.7759% 0.51 0.5026
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.68% 31.88% 32.64% 18.03% 0.7759% 0.5106 0.503
6655.49MHz, USB, Rcp 17.76% 32.51% 32.03% 16.92% 0.7759% 0.4933 0.4981
6655.49MHz, USB, Lcp 17.82% 32.54% 32.01% 16.85% 0.7759% 0.4925 0.4978
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.79% 31.99% 32.6% 17.84% 0.7759% 0.5084 0.5022
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.78% 31.89% 32.54% 18.01% 0.7759% 0.5095 0.5029
6663.49MHz, USB, Rcp 17.72% 32.44% 32.04% 17.02% 0.7759% 0.4944 0.4985
6663.49MHz, USB, Lcp 17.76% 32.54% 32.03% 16.89% 0.7759% 0.493 0.4982
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.85% 32.05% 32.47% 17.84% 0.7759% 0.5071 0.5029
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.74% 31.97% 32.6% 17.91% 0.7759% 0.509 0.5027
6671.49MHz, USB, Rcp 17.65% 32.48% 32.05% 17.05% 0.7759% 0.4948 0.4992
6671.49MHz, USB, Lcp 17.83% 32.42% 31.99% 16.99% 0.7759% 0.4936 0.498
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.86% 32.09% 32.49% 17.78% 0.7759% 0.5066 0.5026
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.81% 31.99% 32.56% 17.86% 0.7759% 0.5081 0.5024
6679.49MHz, USB, Rcp 17.62% 32.46% 32.08% 17.07% 0.7759% 0.4953 0.4991
6679.49MHz, USB, Lcp 25.86% 24.32% 36.38% 12.67% 0.7759% 0.4943 0.3727

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.64% 31.03% 31.67% 19.05% 0.6099% 0.5103 0.5038
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.3% 29.61% 30.05% 20.43% 0.6099% 0.5079 0.5035
6655.49MHz, USB, Rcp 18.76% 31.57% 31.07% 17.98% 0.6099% 0.4936 0.4986
6655.49MHz, USB, Lcp 20.12% 30.06% 29.71% 19.51% 0.6099% 0.4951 0.4987
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.08% 31.74% 18.98% 0.6099% 0.5103 0.5037
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.36% 29.56% 29.96% 20.51% 0.6099% 0.5078 0.5038
6663.49MHz, USB, Rcp 18.78% 31.56% 31.11% 17.94% 0.6099% 0.4936 0.498
6663.49MHz, USB, Lcp 20.2% 29.97% 29.68% 19.54% 0.6099% 0.4953 0.4981
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.63% 31.05% 31.64% 19.06% 0.6099% 0.5102 0.5042
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.25% 29.67% 30.06% 20.4% 0.6099% 0.5078 0.5038
6671.49MHz, USB, Rcp 18.7% 31.63% 31.18% 17.88% 0.6099% 0.4937 0.4981
6671.49MHz, USB, Lcp 20.07% 30.08% 29.81% 19.43% 0.6099% 0.4954 0.4981
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.65% 31.03% 31.66% 19.05% 0.6099% 0.5102 0.5038
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.27% 29.61% 30.02% 20.49% 0.6099% 0.5082 0.5041
6679.49MHz, USB, Rcp 18.77% 31.58% 31.03% 18.01% 0.6099% 0.4934 0.4989
6679.49MHz, USB, Lcp 20.06% 30.1% 29.85% 19.38% 0.6099% 0.4953 0.4979