Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2019y154d16h15m00s0ms
N19M2 Auto correlations Cross correlations
EfHhIrJbMcNtO8T6TrTvWbYsEf-YsHh-YsIr-YsJb-YsMc-YsNt-YsO8-YsT6-YsTr-YsTv-YsWb-Ys
6655.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44.19 A P
offset: -4
12.12 A P
offset: -4
21.53 A P
offset: -3
29.52 A P
offset: -36
28.73 A P
offset: -5
5.493 A P
offset: 242
12.41 A P
offset: -3
35.28 A P
offset: -48
34.1 A P
offset: -2
34.35 A P
offset: -12
5.993 A P
offset: 95
6655.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands49.72 A P
offset: -4
4.71 A P
offset: -130
5.011 A P
offset: 136
5.509 A P
offset: 31
4.856 A P
offset: -69
5.18 A P
offset: -130
4.82 A P
offset: 56
4.99 A P
offset: -103
12.86 A P
offset: -2
12.96 A P
offset: -12
5.06 A P
offset: -74
6655.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 27.86 A P
offset: -4
18.04 A P
offset: -4
28.74 A P
offset: -3
31.08 A P
offset: -36
28.14 A P
offset: -5
11.26 A P
offset: 242
18.11 A P
offset: -3
40.09 A P
offset: -48
41.32 A P
offset: -2
41.07 A P
offset: -12
4.946 A P
offset: 129
6655.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands33.1 A P
offset: -4
4.421 A P
offset: 82
4.671 A P
offset: -3
5.828 A P
offset: -66
5.644 A P
offset: -18
6.03 A P
offset: -9
6.292 A P
offset: -88
5.787 A P
offset: -90
8.371 A P
offset: -2
8.358 A P
offset: -12
5.124 A P
offset: 9
6655.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46.62 A P
offset: 4
10.66 A P
offset: 4
21.32 A P
offset: 3
25.88 A P
offset: 36
29.78 A P
offset: 5
6.236 A P
offset: -242
11.61 A P
offset: 3
38.5 A P
offset: 48
36.56 A P
offset: 2
36.09 A P
offset: 12
6.075 A P
offset: -68
6655.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands43.81 A P
offset: 4
6.623 A P
offset: -27
5.704 A P
offset: 53
4.941 A P
offset: 24
5.532 A P
offset: -78
4.677 A P
offset: -43
6.317 A P
offset: -41
4.514 A P
offset: 121
14.28 A P
offset: 2
14.31 A P
offset: 12
4.723 A P
offset: 166
6655.49MHz, USB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 31.28 A P
offset: 4
14.63 A P
offset: 4
21.65 A P
offset: 3
28.89 A P
offset: 36
27.84 A P
offset: 5
8.036 A P
offset: -242
14.93 A P
offset: 3
41.67 A P
offset: 48
38.34 A P
offset: 2
38.3 A P
offset: 12
7.471 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands29.3 A P
offset: 4
5.999 A P
offset: 52
4.378 A P
offset: 70
4.417 A P
offset: 5
4.159 A P
offset: -121
4.807 A P
offset: 79
4.298 A P
offset: -2
4.677 A P
offset: -160
8.149 A P
offset: 3
8.249 A P
offset: 13
4.711 A P
offset: -69
6663.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46.78 A P
offset: -4
14.88 A P
offset: -4
22.48 A P
offset: -3
25.3 A P
offset: -36
29.97 A P
offset: -5
5.247 A P
offset: 65
17.53 A P
offset: -3
31.38 A P
offset: -48
33.62 A P
offset: -2
33.67 A P
offset: -12
7.354 A P
offset: 68
6663.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands46.42 A P
offset: -4
5.005 A P
offset: -12
5.149 A P
offset: 12
5.158 A P
offset: 82
4.118 A P
offset: 20
5.099 A P
offset: 20
5.837 A P
offset: -20
4.307 A P
offset: -64
11.81 A P
offset: -2
11.76 A P
offset: -12
4.494 A P
offset: -47
6663.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 27.15 A P
offset: -4
17.74 A P
offset: -4
30.35 A P
offset: -3
27.64 A P
offset: -36
31.99 A P
offset: -5
11.76 A P
offset: 242
16.07 A P
offset: -3
38.71 A P
offset: -48
46.73 A P
offset: -2
46.4 A P
offset: -12
4.89 A P
offset: 169
6663.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands32.4 A P
offset: -4
5.246 A P
offset: 47
5.296 A P
offset: 52
4.908 A P
offset: 22
5.403 A P
offset: 46
4.879 A P
offset: -64
4.917 A P
offset: 50
4.773 A P
offset: 15
14 A P
offset: -2
14.25 A P
offset: -12
4.317 A P
offset: 147
6663.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47.97 A P
offset: 4
13.17 A P
offset: 4
22.53 A P
offset: 3
24.34 A P
offset: 36
29.4 A P
offset: 5
5.611 A P
offset: 50
12.09 A P
offset: 3
35.28 A P
offset: 48
34.85 A P
offset: 2
35.06 A P
offset: 12
4.955 A P
offset: 135
6663.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands44.07 A P
offset: 4
6.015 A P
offset: 32
5.57 A P
offset: -69
4.844 A P
offset: 127
4.885 A P
offset: -91
4.79 A P
offset: 24
5.406 A P
offset: 26
5.414 A P
offset: 87
11.46 A P
offset: 2
11.48 A P
offset: 12
5.28 A P
offset: -30
6663.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 32.19 A P
offset: 4
14.85 A P
offset: 4
26.67 A P
offset: 3
31.53 A P
offset: 36
30 A P
offset: 5
9.997 A P
offset: -243
12.07 A P
offset: 3
39.95 A P
offset: 48
43.61 A P
offset: 2
43.32 A P
offset: 12
5.127 A P
offset: -18
6663.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands34.36 A P
offset: 4
5.283 A P
offset: -15
4.923 A P
offset: -99
4.728 A P
offset: 52
4.564 A P
offset: 92
5.522 A P
offset: -59
4.972 A P
offset: 3
4.874 A P
offset: -17
10.47 A P
offset: 2
10.49 A P
offset: 12
4.925 A P
offset: -15
6671.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49.9 A P
offset: -4
11.3 A P
offset: -4
23.97 A P
offset: -3
28.39 A P
offset: -36
24.74 A P
offset: -5
5.142 A P
offset: 242
12.24 A P
offset: -3
37.8 A P
offset: -48
35.4 A P
offset: -2
35.37 A P
offset: -12
5.214 A P
offset: 68
6671.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands42.19 A P
offset: -4
4.864 A P
offset: 43
4.4 A P
offset: -26
6.382 A P
offset: -54
4.798 A P
offset: 93
5.23 A P
offset: -22
5.067 A P
offset: 130
5.197 A P
offset: -81
9.89 A P
offset: -2
9.785 A P
offset: -12
4.569 A P
offset: -4
6671.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30.44 A P
offset: -4
13.2 A P
offset: -4
29.57 A P
offset: -3
34.3 A P
offset: -36
30.34 A P
offset: -5
9.163 A P
offset: 243
14.73 A P
offset: -3
36.33 A P
offset: -48
38.33 A P
offset: -2
38.14 A P
offset: -12
6.021 A P
offset: 32
6671.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands37.21 A P
offset: -4
5.329 A P
offset: 1
4.495 A P
offset: -67
4.57 A P
offset: -86
4.862 A P
offset: -16
4.037 A P
offset: 150
5.159 A P
offset: 23
5.644 A P
offset: 52
9.01 A P
offset: -2
8.849 A P
offset: -12
4.729 A P
offset: -36
6671.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47.33 A P
offset: 4
14.61 A P
offset: 4
18.41 A P
offset: 3
27.18 A P
offset: 36
28.32 A P
offset: 5
5.937 A P
offset: -68
10.75 A P
offset: 3
39.1 A P
offset: 48
30.58 A P
offset: 2
30.53 A P
offset: 12
4.809 A P
offset: -68
6671.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands37.67 A P
offset: 4
5.623 A P
offset: -2
4.708 A P
offset: -39
4.238 A P
offset: 150
5.692 A P
offset: 60
5.105 A P
offset: -158
5.159 A P
offset: -60
5.909 A P
offset: 0
13.28 A P
offset: 2
13.61 A P
offset: 12
4.969 A P
offset: -144
6671.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 25.98 A P
offset: 4
16.61 A P
offset: 4
29.4 A P
offset: 3
29.77 A P
offset: 36
32 A P
offset: 5
8.434 A P
offset: -242
16.67 A P
offset: 3
38.51 A P
offset: 48
41.81 A P
offset: 2
41.8 A P
offset: 12
6.218 A P
offset: 65
6671.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands31.82 A P
offset: 4
4.395 A P
offset: 72
3.921 A P
offset: 195
4.577 A P
offset: -3
5.78 A P
offset: -139
5.466 A P
offset: -10
4.616 A P
offset: -129
4.324 A P
offset: 77
7.793 A P
offset: 3
7.764 A P
offset: 13
7.286 A P
offset: -3
6679.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44.44 A P
offset: -4
11.24 A P
offset: -4
22.33 A P
offset: -3
28.9 A P
offset: -36
33.32 A P
offset: -5
5.406 A P
offset: -101
13.02 A P
offset: -3
35.91 A P
offset: -49
34.18 A P
offset: -2
33.37 A P
offset: -12
6.81 A P
offset: 68
6679.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands36.1 A P
offset: -4
4.905 A P
offset: 37
3.827 A P
offset: -130
4.064 A P
offset: 102
5.299 A P
offset: 87
5.603 A P
offset: -111
4.808 A P
offset: 103
4.909 A P
offset: 85
12.83 A P
offset: -2
12.7 A P
offset: -12
5.354 A P
offset: 113
6679.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28.48 A P
offset: -4
15.46 A P
offset: -4
25.16 A P
offset: -3
30.95 A P
offset: -36
32.82 A P
offset: -5
10.27 A P
offset: 242
13.84 A P
offset: -3
37.13 A P
offset: -48
40.66 A P
offset: -2
40.94 A P
offset: -12
7.096 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands32.21 A P
offset: -4
4.845 A P
offset: 63
5.388 A P
offset: 83
5.236 A P
offset: 79
5.886 A P
offset: 20
5.067 A P
offset: -63
4.495 A P
offset: 43
4.645 A P
offset: -144
11.02 A P
offset: -2
10.83 A P
offset: -12
4.643 A P
offset: 77
6679.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42.09 A P
offset: 4
13.19 A P
offset: 4
22.24 A P
offset: 3
29.33 A P
offset: 36
31.28 A P
offset: 5
4.724 A P
offset: 90
13.64 A P
offset: 3
41.23 A P
offset: 48
31.25 A P
offset: 2
31.28 A P
offset: 12
5.318 A P
offset: 63
6679.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands39.16 A P
offset: 4
4.369 A P
offset: 83
5.381 A P
offset: 10
5.305 A P
offset: -26
4.525 A P
offset: 165
5.169 A P
offset: -119
4.697 A P
offset: -44
5.753 A P
offset: -149
20.45 A P
offset: 2
20.16 A P
offset: 12
4.703 A P
offset: 27
6679.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29.49 A P
offset: 4
13.79 A P
offset: 4
26.34 A P
offset: 3
30.08 A P
offset: 36
25.51 A P
offset: 5
9.18 A P
offset: -243
10.81 A P
offset: 3
37.66 A P
offset: 48
44.31 A P
offset: 2
44.15 A P
offset: 12
6.183 A P
offset: -68
6679.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands37.2 A P
offset: 4
4.006 A P
offset: 134
4.845 A P
offset: 161
5.074 A P
offset: -1
4.705 A P
offset: -227
4.757 A P
offset: 113
4.763 A P
offset: 90
5.315 A P
offset: 85
6.601 A P
offset: 2
6.578 A P
offset: 12
4.781 A P
offset: -116

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.09% 33.32% 31.98% 15.87% 0.7516% 0.4821 0.4956
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.53% 33.36% 31.72% 15.64% 0.7516% 0.4772 0.4937
6655.49MHz, USB, Rcp 15.6% 31.78% 33.41% 18.46% 0.7516% 0.5226 0.5063
6655.49MHz, USB, Lcp 15.29% 31.47% 33.55% 18.93% 0.7516% 0.5288 0.5078
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.1% 33.32% 31.99% 15.84% 0.7516% 0.4819 0.4954
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.47% 33.29% 31.73% 15.76% 0.7516% 0.4784 0.4942
6663.49MHz, USB, Rcp 15.61% 31.71% 33.4% 18.53% 0.7516% 0.5232 0.5062
6663.49MHz, USB, Lcp 15.46% 31.51% 33.43% 18.85% 0.7516% 0.5268 0.5074
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 33.85% 31.88% 15.91% 0.7516% 0.4816 0.5014
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.49% 33.14% 31.67% 15.94% 0.7516% 0.4797 0.4946
6671.49MHz, USB, Rcp 15.47% 31.81% 33.49% 18.49% 0.7516% 0.5237 0.5068
6671.49MHz, USB, Lcp 15.41% 31.72% 33.57% 18.55% 0.7516% 0.5252 0.5065
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.91% 34.59% 32.14% 15.61% 0.7516% 0.4811 0.5058
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.23% 33.23% 31.89% 15.9% 0.7516% 0.4815 0.495
6679.49MHz, USB, Rcp 15.84% 31.36% 33.53% 18.52% 0.7516% 0.5244 0.5025
6679.49MHz, USB, Lcp 15.64% 31.73% 33.38% 18.51% 0.7516% 0.5227 0.5061

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.03% 32.11% 32.5% 17.72% 0.6526% 0.5054 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 17.07% 32.22% 32.45% 17.61% 0.6526% 0.5039 0.5016
6655.49MHz, USB, Rcp 17.56% 32.43% 32.2% 17.15% 0.6526% 0.4967 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.48% 32.44% 32.23% 17.19% 0.6526% 0.4975 0.4996
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.02% 32.16% 32.5% 17.66% 0.6526% 0.5049 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 17.1% 32.21% 32.41% 17.63% 0.6526% 0.5037 0.5017
6663.49MHz, USB, Rcp 17.6% 32.42% 32.13% 17.2% 0.6526% 0.4965 0.4995
6663.49MHz, USB, Lcp 17.56% 32.37% 32.18% 17.24% 0.6526% 0.4974 0.4993
6671.49MHz, LSB, Rcp 23.45% 25.73% 31.77% 18.4% 0.6526% 0.505 0.4442
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.67% 32.6% 32.43% 17.64% 0.6526% 0.504 0.5058
6671.49MHz, USB, Rcp 17.6% 32.43% 32.14% 17.19% 0.6526% 0.4965 0.4994
6671.49MHz, USB, Lcp 17.49% 32.46% 32.22% 17.17% 0.6526% 0.4972 0.4996
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.04% 32.15% 30.54% 19.61% 0.6526% 0.5048 0.521
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.07% 32.17% 30.6% 19.5% 0.6526% 0.5043 0.5201
6679.49MHz, USB, Rcp 17.56% 32.44% 32.19% 17.16% 0.6526% 0.4968 0.4992
6679.49MHz, USB, Lcp 17.54% 32.41% 32.18% 17.23% 0.6526% 0.4973 0.4996

Ir - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.57% 32.2% 32.83% 17.61% 0.7896% 0.5084 0.5021
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.44% 31.9% 32.79% 18.07% 0.7896% 0.5127 0.5037
6655.49MHz, USB, Rcp 17.4% 32.81% 32.35% 16.65% 0.7896% 0.4939 0.4985
6655.49MHz, USB, Lcp 17.78% 32.46% 32.1% 16.87% 0.7896% 0.4936 0.4972
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.42% 32.3% 32.94% 17.55% 0.7896% 0.5089 0.5024
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.27% 31.92% 32.82% 18.2% 0.7896% 0.5142 0.5052
6663.49MHz, USB, Rcp 17.36% 32.89% 32.4% 16.56% 0.7896% 0.4935 0.4985
6663.49MHz, USB, Lcp 17.6% 32.47% 32.15% 16.98% 0.7896% 0.4953 0.4985
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.44% 32.26% 32.93% 17.59% 0.7896% 0.5092 0.5025
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.61% 31.89% 32.65% 18.06% 0.7896% 0.5111 0.5035
6671.49MHz, USB, Rcp 17.36% 32.89% 32.4% 16.57% 0.7896% 0.4935 0.4985
6671.49MHz, USB, Lcp 17.89% 32.51% 31.96% 16.85% 0.7896% 0.492 0.4976
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.21% 32.53% 33.15% 17.31% 0.7896% 0.5087 0.5024
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.59% 31.93% 32.69% 18.01% 0.7896% 0.511 0.5033
6679.49MHz, USB, Rcp 17.43% 32.8% 32.33% 16.65% 0.7896% 0.4937 0.4984
6679.49MHz, USB, Lcp 17.84% 32.52% 31.98% 16.88% 0.7896% 0.4924 0.4978

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.31% 33.26% 32.58% 16.18% 0.6643% 0.4909 0.4977
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.58% 32% 31.38% 17.38% 0.6643% 0.4908 0.4971
6655.49MHz, USB, Rcp 15.96% 32.44% 33.37% 17.57% 0.6643% 0.5128 0.5034
6655.49MHz, USB, Lcp 17.24% 31.17% 32.05% 18.87% 0.6643% 0.5126 0.5037
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.39% 33.22% 32.54% 16.19% 0.6643% 0.4905 0.4975
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.62% 31.93% 31.32% 17.47% 0.6643% 0.4911 0.4973
6663.49MHz, USB, Rcp 16% 32.38% 33.33% 17.63% 0.6643% 0.513 0.5034
6663.49MHz, USB, Lcp 17.32% 31.21% 31.99% 18.82% 0.6643% 0.5115 0.5037
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.36% 33.23% 32.55% 16.2% 0.6643% 0.4908 0.4976
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.87% 31.34% 17.53% 0.6643% 0.492 0.4973
6671.49MHz, USB, Rcp 15.96% 32.47% 33.38% 17.52% 0.6643% 0.5124 0.5032
6671.49MHz, USB, Lcp 17.37% 31.21% 31.95% 18.8% 0.6643% 0.5109 0.5035
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.31% 33.24% 32.6% 16.19% 0.6643% 0.4912 0.4976
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.87% 31.37% 17.52% 0.6643% 0.4921 0.4971
6679.49MHz, USB, Rcp 15.98% 32.48% 33.39% 17.49% 0.6643% 0.5122 0.503
6679.49MHz, USB, Lcp 17.28% 31.29% 32.04% 18.72% 0.6643% 0.5111 0.5034

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.71% 30.04% 30.65% 19.78% 0.8179% 0.5085 0.5024
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.54% 29.41% 29.75% 20.48% 0.8179% 0.5064 0.503
6655.49MHz, USB, Rcp 19.52% 30.42% 30.22% 19.02% 0.8179% 0.4965 0.4985
6655.49MHz, USB, Lcp 20.24% 29.61% 29.47% 19.86% 0.8179% 0.4974 0.4988
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.69% 30.16% 30.64% 19.7% 0.8179% 0.5075 0.5027
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.52% 29.4% 29.8% 20.47% 0.8179% 0.5068 0.5028
6663.49MHz, USB, Rcp 19.53% 30.4% 30.26% 19% 0.8179% 0.4966 0.4981
6663.49MHz, USB, Lcp 20.35% 29.55% 29.36% 19.92% 0.8179% 0.4969 0.4987
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.62% 30.11% 30.71% 19.74% 0.8179% 0.5087 0.5026
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.49% 29.39% 29.8% 20.5% 0.8179% 0.5071 0.5031
6671.49MHz, USB, Rcp 19.49% 30.49% 30.31% 18.89% 0.8179% 0.4961 0.4978
6671.49MHz, USB, Lcp 20.15% 29.73% 29.56% 19.73% 0.8179% 0.497 0.4988
6679.49MHz, LSB, Rcp 18.63% 30.1% 30.58% 19.87% 0.8179% 0.5087 0.5038
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.48% 29.32% 29.85% 20.53% 0.8179% 0.508 0.5027
6679.49MHz, USB, Rcp 19.52% 30.59% 30.19% 18.88% 0.8179% 0.4948 0.4988
6679.49MHz, USB, Lcp 20.14% 29.74% 29.56% 19.74% 0.8179% 0.4971 0.4989

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.83% 32.21% 31.87% 17.21% 0.8733% 0.4952 0.4986
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.62% 31.44% 31.13% 17.94% 0.8733% 0.495 0.4981
6655.49MHz, USB, Rcp 17.06% 31.82% 32.27% 17.97% 0.8733% 0.5068 0.5023
6655.49MHz, USB, Lcp 17.82% 31.02% 31.51% 18.78% 0.8733% 0.5073 0.5023
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.84% 32.2% 31.86% 17.23% 0.8733% 0.4952 0.4987
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.56% 31.47% 31.18% 17.92% 0.8733% 0.4954 0.4983
6663.49MHz, USB, Rcp 17.13% 31.77% 32.21% 18.02% 0.8733% 0.5067 0.5022
6663.49MHz, USB, Lcp 17.83% 31.07% 31.49% 18.74% 0.8733% 0.5067 0.5025
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.83% 32.2% 31.87% 17.22% 0.8733% 0.4953 0.4986
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.6% 31.41% 31.13% 17.99% 0.8733% 0.4955 0.4983
6671.49MHz, USB, Rcp 21.93% 26.98% 28.99% 21.23% 0.8733% 0.5066 0.4864
6671.49MHz, USB, Lcp 17.86% 31.04% 31.51% 18.72% 0.8733% 0.5067 0.502
6679.49MHz, LSB, Rcp 18.11% 31.89% 31.81% 17.32% 0.8733% 0.4956 0.4964
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.42% 31.11% 18% 0.8733% 0.4955 0.4985
6679.49MHz, USB, Rcp 17.13% 31.82% 31.17% 19% 0.8733% 0.5062 0.5127
6679.49MHz, USB, Lcp 17.85% 31.08% 31.49% 18.71% 0.8733% 0.5063 0.5023

O8 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.75% 32.46% 32.72% 17.34% 0.7411% 0.5043 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.82% 32.46% 32.69% 17.28% 0.7411% 0.5035 0.5011
6655.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.7% 32.45% 16.9% 0.7411% 0.4972 0.4997
6655.49MHz, USB, Lcp 17.17% 32.7% 32.49% 16.91% 0.7411% 0.4976 0.4997
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.81% 32.43% 32.68% 17.34% 0.7411% 0.504 0.5014
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.48% 32.72% 17.26% 0.7411% 0.5035 0.5011
6663.49MHz, USB, Rcp 17.22% 32.7% 32.44% 16.9% 0.7411% 0.4971 0.4997
6663.49MHz, USB, Lcp 17.15% 32.7% 32.51% 16.9% 0.7411% 0.4978 0.4997
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.79% 32.42% 32.74% 17.31% 0.7411% 0.5042 0.501
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.78% 32.5% 32.71% 17.27% 0.7411% 0.5035 0.5014
6671.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.69% 32.46% 16.9% 0.7411% 0.4973 0.4996
6671.49MHz, USB, Lcp 17.18% 32.7% 32.51% 16.87% 0.7411% 0.4975 0.4994
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 32.43% 32.74% 17.31% 0.7411% 0.5043 0.5012
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.47% 32.69% 17.29% 0.7411% 0.5036 0.5014
6679.49MHz, USB, Rcp 17.26% 32.67% 32.46% 16.88% 0.7411% 0.4971 0.4992
6679.49MHz, USB, Lcp 17.19% 32.69% 32.47% 16.91% 0.7411% 0.4975 0.4997

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.98% 31.21% 31.3% 19.72% 0.7831% 0.5142 0.5134
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.14% 31.91% 31.18% 20% 0.7831% 0.5158 0.5231
6655.49MHz, USB, Rcp 18.67% 31.44% 32.01% 17.1% 0.7831% 0.495 0.4892
6655.49MHz, USB, Lcp 18.91% 31.44% 31.71% 17.15% 0.7831% 0.4924 0.4898
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.66% 30.62% 30.8% 20.14% 0.7831% 0.5134 0.5116
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.87% 31.68% 31.83% 18.84% 0.7831% 0.5107 0.5092
6663.49MHz, USB, Rcp 17.89% 32.03% 31.01% 18.29% 0.7831% 0.4969 0.5072
6663.49MHz, USB, Lcp 17.9% 32.36% 30.86% 18.1% 0.7831% 0.4934 0.5086
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.77% 31.7% 31.79% 18.95% 0.7831% 0.5115 0.5106
6671.49MHz, LSB, Lcp 17.31% 31.3% 31.23% 19.37% 0.7831% 0.51 0.5108
6671.49MHz, USB, Rcp 18.26% 32.29% 31.13% 17.54% 0.7831% 0.4905 0.5022
6671.49MHz, USB, Lcp 17.76% 31.82% 31.75% 17.89% 0.7831% 0.5003 0.501
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.79% 31.93% 30.39% 20.11% 0.7831% 0.509 0.5244
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.52% 30.77% 32.71% 18.22% 0.7831% 0.5132 0.4938
6679.49MHz, USB, Rcp 17.6% 32.34% 30.26% 19.01% 0.7831% 0.4966 0.5175
6679.49MHz, USB, Lcp 17.68% 31.74% 31.77% 18.03% 0.7831% 0.5019 0.5016

Tr - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.62% 31.51% 31.81% 18.25% 0.8112% 0.5047 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.27% 32.67% 17.46% 0.8112% 0.5054 0.5013
6655.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.78% 31.55% 17.71% 0.8112% 0.4966 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.62% 32.4% 16.84% 0.8112% 0.4964 0.4987
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 31.5% 31.88% 18.21% 0.8112% 0.5049 0.5012
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.31% 32.7% 17.44% 0.8112% 0.5055 0.5017
6663.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.8% 31.57% 17.7% 0.8112% 0.4967 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.64% 32.31% 16.87% 0.8112% 0.4959 0.4991
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.55% 31.55% 31.87% 18.23% 0.8112% 0.505 0.5018
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.3% 32.71% 17.46% 0.8112% 0.5057 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.11% 31.84% 31.6% 17.64% 0.8112% 0.4964 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.64% 32.3% 16.88% 0.8112% 0.4959 0.4992
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.51% 31.53% 31.92% 18.22% 0.8112% 0.5056 0.5016
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.26% 32.69% 17.49% 0.8112% 0.5059 0.5015
6679.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.85% 31.6% 17.62% 0.8112% 0.4962 0.4987
6679.49MHz, USB, Lcp 17.38% 32.59% 32.36% 16.86% 0.8112% 0.4963 0.4986

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.62% 31.51% 31.81% 18.25% 0.8113% 0.5047 0.5017
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.8% 32.27% 32.67% 17.46% 0.8113% 0.5054 0.5013
6655.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.78% 31.55% 17.71% 0.8113% 0.4966 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.33% 32.62% 32.4% 16.84% 0.8113% 0.4964 0.4987
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 31.5% 31.88% 18.21% 0.8113% 0.5049 0.5012
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.31% 32.7% 17.44% 0.8113% 0.5055 0.5017
6663.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.8% 31.57% 17.7% 0.8113% 0.4967 0.499
6663.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.64% 32.31% 16.87% 0.8113% 0.4959 0.4991
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.55% 31.55% 31.87% 18.23% 0.8113% 0.505 0.5018
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.3% 32.71% 17.46% 0.8113% 0.5057 0.5016
6671.49MHz, USB, Rcp 18.11% 31.84% 31.6% 17.64% 0.8113% 0.4964 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.37% 32.64% 32.3% 16.88% 0.8113% 0.4959 0.4992
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.51% 31.53% 31.92% 18.22% 0.8113% 0.5056 0.5016
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.26% 32.69% 17.49% 0.8113% 0.5059 0.5015
6679.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.85% 31.6% 17.62% 0.8113% 0.4962 0.4987
6679.49MHz, USB, Lcp 17.38% 32.59% 32.36% 16.86% 0.8113% 0.4963 0.4986

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.74% 31.89% 32.55% 17.99% 0.8343% 0.5096 0.503
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.69% 31.82% 32.61% 18.05% 0.8343% 0.5109 0.5029
6655.49MHz, USB, Rcp 17.73% 32.52% 32.02% 16.9% 0.8343% 0.4933 0.4983
6655.49MHz, USB, Lcp 17.85% 32.49% 31.97% 16.86% 0.8343% 0.4924 0.4977
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.76% 31.99% 32.59% 17.83% 0.8343% 0.5084 0.5023
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 31.89% 32.59% 17.96% 0.8343% 0.5098 0.5027
6663.49MHz, USB, Rcp 17.71% 32.45% 32.01% 17% 0.8343% 0.4942 0.4986
6663.49MHz, USB, Lcp 17.81% 32.47% 31.96% 16.93% 0.8343% 0.493 0.4982
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.85% 32.03% 32.5% 17.79% 0.8343% 0.5071 0.5023
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 31.93% 32.55% 17.93% 0.8343% 0.5091 0.5027
6671.49MHz, USB, Rcp 17.63% 32.47% 32.09% 16.98% 0.8343% 0.4948 0.4986
6671.49MHz, USB, Lcp 17.7% 32.54% 32.07% 16.86% 0.8343% 0.4934 0.4981
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.9% 32.02% 32.42% 17.82% 0.8343% 0.5066 0.5026
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.01% 32.53% 17.88% 0.8343% 0.5084 0.503
6679.49MHz, USB, Rcp 17.62% 32.42% 32.07% 17.05% 0.8343% 0.4954 0.4989
6679.49MHz, USB, Lcp 25.89% 24.27% 36.37% 12.63% 0.8343% 0.4942 0.3722

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 31.01% 31.66% 19.04% 0.6936% 0.5105 0.504
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.26% 29.61% 29.98% 20.46% 0.6936% 0.5079 0.5041
6655.49MHz, USB, Rcp 18.81% 31.5% 31.07% 17.93% 0.6936% 0.4934 0.4977
6655.49MHz, USB, Lcp 20.14% 29.99% 29.64% 19.54% 0.6936% 0.4952 0.4987
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.64% 30.98% 31.58% 19.11% 0.6936% 0.5104 0.5044
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.19% 29.66% 30.12% 20.34% 0.6936% 0.5081 0.5035
6663.49MHz, USB, Rcp 18.78% 31.54% 31% 17.99% 0.6936% 0.4933 0.4987
6663.49MHz, USB, Lcp 20.04% 30.1% 29.74% 19.43% 0.6936% 0.4951 0.4987
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.65% 31% 31.55% 19.09% 0.6936% 0.51 0.5045
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.2% 29.65% 30.09% 20.37% 0.6936% 0.5081 0.5037
6671.49MHz, USB, Rcp 18.8% 31.48% 30.98% 18.05% 0.6936% 0.4937 0.4987
6671.49MHz, USB, Lcp 20.13% 30.02% 29.66% 19.5% 0.6936% 0.495 0.4986
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.65% 30.98% 31.59% 19.08% 0.6936% 0.5103 0.5041
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.26% 29.56% 29.98% 20.51% 0.6936% 0.5084 0.5041
6679.49MHz, USB, Rcp 18.71% 31.57% 31.07% 17.95% 0.6936% 0.4936 0.4987
6679.49MHz, USB, Lcp 20.1% 30.05% 29.67% 19.48% 0.6936% 0.495 0.4988