Vex file -- Integration time: 2s -- Start of the integration: 2019y154d16h45m00s0ms
N19M2 Auto correlations Cross correlations
EfHhIrJbMcNtO8T6TrTvWbYsEf-YsHh-YsIr-YsJb-YsMc-YsNt-YsO8-YsT6-YsTr-YsTv-YsWb-Ys
6655.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46.42 A P
offset: -4
15.85 A P
offset: -4
25.04 A P
offset: -3
30.06 A P
offset: -36
29.08 A P
offset: -5
4.714 A P
offset: 242
14.27 A P
offset: -3
32.67 A P
offset: -48
36.6 A P
offset: -2
36.59 A P
offset: -12
6.494 A P
offset: 69
6655.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands41.42 A P
offset: -4
4.735 A P
offset: 33
4.769 A P
offset: -3
4.661 A P
offset: -105
4.947 A P
offset: -19
4.872 A P
offset: 80
5.002 A P
offset: 113
4.425 A P
offset: 27
12.61 A P
offset: -2
12.75 A P
offset: -12
4.565 A P
offset: 44
6655.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 33.36 A P
offset: -4
17.2 A P
offset: -4
28.56 A P
offset: -3
31.78 A P
offset: -36
32.89 A P
offset: -5
12.63 A P
offset: 242
17.54 A P
offset: -3
36.05 A P
offset: -48
43.31 A P
offset: -2
43.25 A P
offset: -12
5.101 A P
offset: 90
6655.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands32.82 A P
offset: -4
5.538 A P
offset: 10
4.939 A P
offset: -5
5.02 A P
offset: 40
5.159 A P
offset: 146
4.95 A P
offset: 34
4.677 A P
offset: 10
5.842 A P
offset: 85
6.935 A P
offset: -2
6.787 A P
offset: -12
4.576 A P
offset: 142
6655.49MHz, USB, Rcp-Rcp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.69 A P
offset: 4
13.28 A P
offset: 4
18.7 A P
offset: 3
30.04 A P
offset: 36
27.43 A P
offset: 5
6.915 A P
offset: -242
15.32 A P
offset: 3
38.35 A P
offset: 48
35.84 A P
offset: 2
35.92 A P
offset: 12
8.908 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands46.33 A P
offset: 4
4.095 A P
offset: -182
6.421 A P
offset: -84
6.446 A P
offset: 6
4.183 A P
offset: -122
4.239 A P
offset: -43
5.232 A P
offset: 9
4.701 A P
offset: 89
12.5 A P
offset: 2
12.22 A P
offset: 12
5.584 A P
offset: -117
6655.49MHz, USB, Lcp-Lcp 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 30.05 A P
offset: 4
19.67 A P
offset: 4
27.05 A P
offset: 3
31.72 A P
offset: 36
29.8 A P
offset: 5
10.91 A P
offset: -242
12.55 A P
offset: 3
38.17 A P
offset: 48
41.69 A P
offset: 2
41.86 A P
offset: 12
6.027 A P
offset: -69
6655.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands35.45 A P
offset: 4
4.431 A P
offset: -6
4.966 A P
offset: 3
4.413 A P
offset: 196
5.684 A P
offset: -13
5.071 A P
offset: -2
4.732 A P
offset: 155
4.944 A P
offset: -52
10.09 A P
offset: 2
10.03 A P
offset: 12
4.674 A P
offset: 4
6663.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52.27 A P
offset: -4
17.33 A P
offset: -4
20.34 A P
offset: -3
31.66 A P
offset: -36
33.91 A P
offset: -5
5.521 A P
offset: 243
16.41 A P
offset: -3
33.09 A P
offset: -49
31.58 A P
offset: -2
32.11 A P
offset: -12
8.295 A P
offset: 68
6663.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands42.41 A P
offset: -4
5.646 A P
offset: 16
5.195 A P
offset: -53
4.852 A P
offset: 9
4.253 A P
offset: -33
5.211 A P
offset: 60
4.371 A P
offset: -17
3.874 A P
offset: -116
13.32 A P
offset: -2
13.42 A P
offset: -12
5.348 A P
offset: 17
6663.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 33.33 A P
offset: -4
18.06 A P
offset: -4
27.68 A P
offset: -3
32.98 A P
offset: -36
27.91 A P
offset: -5
9.689 A P
offset: 242
14.62 A P
offset: -3
36.77 A P
offset: -48
40.16 A P
offset: -2
40.34 A P
offset: -12
6.058 A P
offset: 69
6663.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands35.31 A P
offset: -4
4.678 A P
offset: 47
4.511 A P
offset: 0
5.317 A P
offset: -31
5.095 A P
offset: 136
4.302 A P
offset: -211
4.437 A P
offset: -11
5.803 A P
offset: 36
7.217 A P
offset: -2
7.373 A P
offset: -12
7.036 A P
offset: 59
6663.49MHz, USB, Rcp-Rcp 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45.03 A P
offset: 4
13.13 A P
offset: 4
19.58 A P
offset: 3
28.02 A P
offset: 36
33.96 A P
offset: 5
4.895 A P
offset: -242
13.24 A P
offset: 3
36.27 A P
offset: 48
35.57 A P
offset: 2
35.8 A P
offset: 12
6.993 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands47.47 A P
offset: 4
4.757 A P
offset: 70
4.341 A P
offset: -55
3.899 A P
offset: -174
4.894 A P
offset: -144
5.889 A P
offset: -66
5.115 A P
offset: 116
5.323 A P
offset: 16
11.8 A P
offset: 2
11.55 A P
offset: 12
4.176 A P
offset: 216
6663.49MHz, USB, Lcp-Lcp 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 35.82 A P
offset: 4
13.5 A P
offset: 4
26.64 A P
offset: 3
31.57 A P
offset: 36
32.31 A P
offset: 5
9.38 A P
offset: -242
14.43 A P
offset: 3
37.95 A P
offset: 48
36.73 A P
offset: 2
36.8 A P
offset: 12
5.726 A P
offset: -69
6663.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands33.27 A P
offset: 4
4.455 A P
offset: 131
5.077 A P
offset: 99
4.7 A P
offset: 57
5.312 A P
offset: 44
5.478 A P
offset: -15
4.713 A P
offset: -53
4.53 A P
offset: -37
9.281 A P
offset: 2
8.928 A P
offset: 12
5.661 A P
offset: 19
6671.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42.28 A P
offset: -4
12.99 A P
offset: -4
17.65 A P
offset: -3
27.51 A P
offset: -36
32.06 A P
offset: -5
5.998 A P
offset: 242
13.11 A P
offset: -3
33.45 A P
offset: -48
37.67 A P
offset: -2
37.87 A P
offset: -12
7.469 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands40.24 A P
offset: -4
4.643 A P
offset: -54
4.922 A P
offset: -231
5.019 A P
offset: 22
5.515 A P
offset: 26
5.091 A P
offset: -56
4.175 A P
offset: -43
6.197 A P
offset: 91
11.24 A P
offset: -2
11.33 A P
offset: -12
5.415 A P
offset: -95
6671.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 31.09 A P
offset: -4
13.09 A P
offset: -4
23.17 A P
offset: -3
27.78 A P
offset: -36
30.59 A P
offset: -5
10.16 A P
offset: 242
11.82 A P
offset: -3
34.54 A P
offset: -48
44.73 A P
offset: -2
44.09 A P
offset: -12
9.496 A P
offset: 69
6671.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands34.09 A P
offset: -4
5.256 A P
offset: -16
4.986 A P
offset: -10
4.933 A P
offset: -21
5.516 A P
offset: 8
4.454 A P
offset: 40
4.639 A P
offset: -159
5.201 A P
offset: -48
5.449 A P
offset: 145
5.954 A P
offset: 135
5.029 A P
offset: 7
6671.49MHz, USB, Rcp-Rcp 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48.89 A P
offset: 4
13.5 A P
offset: 4
19.1 A P
offset: 3
25.4 A P
offset: 36
30.69 A P
offset: 5
4.887 A P
offset: -69
13.79 A P
offset: 3
34.91 A P
offset: 48
33.65 A P
offset: 2
33.2 A P
offset: 12
4.493 A P
offset: 32
6671.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands43.41 A P
offset: 4
4.175 A P
offset: -187
4.661 A P
offset: 102
3.881 A P
offset: 62
5.312 A P
offset: 126
4.952 A P
offset: 51
5.105 A P
offset: -56
4.986 A P
offset: -119
12.63 A P
offset: 2
12.49 A P
offset: 12
4.763 A P
offset: 62
6671.49MHz, USB, Lcp-Lcp 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 29.08 A P
offset: 4
14.47 A P
offset: 4
24.53 A P
offset: 3
30.79 A P
offset: 36
33.55 A P
offset: 5
11.35 A P
offset: -242
14.16 A P
offset: 3
35.88 A P
offset: 48
41.27 A P
offset: 2
40.96 A P
offset: 12
8.831 A P
offset: -69
6671.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands34.38 A P
offset: 4
5.63 A P
offset: 35
4.081 A P
offset: -19
4.238 A P
offset: 40
4.698 A P
offset: 4
4.923 A P
offset: -72
5.278 A P
offset: -58
4.959 A P
offset: -137
8.9 A P
offset: 3
8.887 A P
offset: 13
4.628 A P
offset: 176
6679.49MHz, LSB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50.17 A P
offset: -4
14.46 A P
offset: -4
19.61 A P
offset: -3
24.56 A P
offset: -36
29.34 A P
offset: -5
5.419 A P
offset: 44
13.47 A P
offset: -3
32.65 A P
offset: -48
36.38 A P
offset: -2
36.31 A P
offset: -12
4.924 A P
offset: 78
6679.49MHz, LSB, Rcp-Lcp Cross hands38.37 A P
offset: -4
4.786 A P
offset: 61
5.266 A P
offset: -7
5.474 A P
offset: 43
5.048 A P
offset: 21
6.495 A P
offset: 25
5.741 A P
offset: 1
4.122 A P
offset: -52
12.11 A P
offset: -2
11.77 A P
offset: -12
4.02 A P
offset: 79
6679.49MHz, LSB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 28.81 A P
offset: -4
17.28 A P
offset: -4
29.44 A P
offset: -3
32.76 A P
offset: -36
28.46 A P
offset: -5
10.99 A P
offset: 242
15.87 A P
offset: -3
35.85 A P
offset: -48
41.81 A P
offset: -2
41.56 A P
offset: -12
5.274 A P
offset: 69
6679.49MHz, LSB, Lcp-Rcp Cross hands38.07 A P
offset: -4
3.725 A P
offset: 39
5.449 A P
offset: 93
5.761 A P
offset: -7
4.709 A P
offset: -36
5.212 A P
offset: 83
4.865 A P
offset: -104
6.449 A P
offset: 33
9.242 A P
offset: -3
9.468 A P
offset: -13
5.019 A P
offset: 14
6679.49MHz, USB, Rcp-Rcp 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42.46 A P
offset: 4
13.62 A P
offset: 4
16.84 A P
offset: 3
26.34 A P
offset: 36
30.83 A P
offset: 5
5.706 A P
offset: 103
14.98 A P
offset: 3
33.07 A P
offset: 48
33.41 A P
offset: 2
33.12 A P
offset: 12
5.065 A P
offset: -49
6679.49MHz, USB, Rcp-Lcp Cross hands39.89 A P
offset: 4
6.119 A P
offset: -15
4.129 A P
offset: 159
5.35 A P
offset: 45
4.347 A P
offset: -73
4.087 A P
offset: -97
4.032 A P
offset: -165
5.546 A P
offset: 87
12.34 A P
offset: 2
11.94 A P
offset: 12
4.737 A P
offset: 20
6679.49MHz, USB, Lcp-Lcp 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 29.68 A P
offset: 4
16.99 A P
offset: 4
27.88 A P
offset: 3
35.54 A P
offset: 36
31.15 A P
offset: 5
11.66 A P
offset: -242
14.11 A P
offset: 3
32.7 A P
offset: 48
41.12 A P
offset: 2
40.71 A P
offset: 12
4.787 A P
offset: -38
6679.49MHz, USB, Lcp-Rcp Cross hands35.53 A P
offset: 4
4.982 A P
offset: 2
6.182 A P
offset: 3
4.665 A P
offset: 169
5.44 A P
offset: 11
5.857 A P
offset: 21
5.18 A P
offset: 63
4.095 A P
offset: -115
8.091 A P
offset: 2
7.903 A P
offset: 12
4.888 A P
offset: 35

Sampler statistics


Ef - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.25% 33.15% 31.86% 15.94% 0.8051% 0.4818 0.4949
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.56% 33.36% 31.66% 15.62% 0.8051% 0.4766 0.4937
6655.49MHz, USB, Rcp 15.61% 31.69% 33.36% 18.53% 0.8051% 0.5231 0.5063
6655.49MHz, USB, Lcp 15.36% 31.36% 33.42% 19.06% 0.8051% 0.5291 0.5083
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.14% 33.25% 31.95% 15.86% 0.8051% 0.4819 0.4951
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.49% 33.27% 31.7% 15.74% 0.8051% 0.4782 0.4941
6663.49MHz, USB, Rcp 15.56% 31.71% 33.45% 18.48% 0.8051% 0.5235 0.506
6663.49MHz, USB, Lcp 15.43% 31.48% 33.42% 18.87% 0.8051% 0.5271 0.5076
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 33.83% 31.91% 15.85% 0.8051% 0.4815 0.5009
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.49% 33.15% 31.66% 15.9% 0.8051% 0.4795 0.4944
6671.49MHz, USB, Rcp 15.42% 31.81% 33.54% 18.43% 0.8051% 0.5239 0.5064
6671.49MHz, USB, Lcp 15.36% 31.72% 33.59% 18.53% 0.8051% 0.5254 0.5066
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.15% 34.34% 31.94% 15.76% 0.8051% 0.4809 0.5051
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.18% 33.26% 31.93% 15.83% 0.8051% 0.4814 0.4948
6679.49MHz, USB, Rcp 15.89% 31.24% 33.4% 18.66% 0.8051% 0.5249 0.5031
6679.49MHz, USB, Lcp 15.58% 31.72% 33.41% 18.48% 0.8051% 0.5231 0.5061

Hh - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.98% 32.11% 32.52% 17.69% 0.6916% 0.5056 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 17.09% 32.16% 32.47% 17.58% 0.6916% 0.504 0.5009
6655.49MHz, USB, Rcp 17.54% 32.46% 32.16% 17.15% 0.6916% 0.4965 0.4996
6655.49MHz, USB, Lcp 17.49% 32.41% 32.25% 17.16% 0.6916% 0.4975 0.4992
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.01% 32.12% 32.48% 17.69% 0.6916% 0.5052 0.5016
6663.49MHz, LSB, Lcp 17.12% 32.17% 32.39% 17.63% 0.6916% 0.5036 0.5014
6663.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.4% 32.15% 17.15% 0.6916% 0.4965 0.4989
6663.49MHz, USB, Lcp 17.49% 32.41% 32.19% 17.21% 0.6916% 0.4974 0.4997
6671.49MHz, LSB, Rcp 23.51% 25.64% 31.53% 18.64% 0.6916% 0.5051 0.4459
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.6% 32.64% 32.39% 17.68% 0.6916% 0.5042 0.5067
6671.49MHz, USB, Rcp 17.63% 32.4% 32.13% 17.15% 0.6916% 0.4963 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.53% 32.4% 32.18% 17.2% 0.6916% 0.4972 0.4995
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.05% 32.1% 30.49% 19.66% 0.6916% 0.505 0.5213
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.09% 32.13% 30.73% 19.36% 0.6916% 0.5044 0.5185
6679.49MHz, USB, Rcp 17.57% 32.42% 32.15% 17.16% 0.6916% 0.4966 0.4993
6679.49MHz, USB, Lcp 17.57% 32.37% 32.17% 17.2% 0.6916% 0.4971 0.4992

Ir - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.62% 32.11% 32.77% 17.68% 0.8195% 0.5087 0.502
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.09% 31.74% 33.13% 18.22% 0.8195% 0.5177 0.5038
6655.49MHz, USB, Rcp 17.45% 32.75% 32.31% 16.67% 0.8195% 0.4938 0.4983
6655.49MHz, USB, Lcp 17.63% 32.1% 32.1% 17.35% 0.8195% 0.4986 0.4986
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.51% 32.2% 32.86% 17.62% 0.8195% 0.509 0.5023
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.62% 31.87% 32.67% 18.02% 0.8195% 0.5111 0.503
6663.49MHz, USB, Rcp 17.4% 32.83% 32.35% 16.6% 0.8195% 0.4936 0.4984
6663.49MHz, USB, Lcp 17.87% 32.52% 31.94% 16.85% 0.8195% 0.4919 0.4978
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.45% 32.24% 32.91% 17.59% 0.8195% 0.5091 0.5024
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.56% 31.9% 32.7% 18.02% 0.8195% 0.5115 0.5033
6671.49MHz, USB, Rcp 17.4% 32.83% 32.33% 16.61% 0.8195% 0.4935 0.4985
6671.49MHz, USB, Lcp 17.85% 32.54% 31.97% 16.82% 0.8195% 0.4919 0.4977
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.31% 32.41% 33.07% 17.39% 0.8195% 0.5088 0.5022
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.66% 31.82% 32.61% 18.09% 0.8195% 0.5112 0.5033
6679.49MHz, USB, Rcp 17.48% 32.74% 32.27% 16.7% 0.8195% 0.4937 0.4985
6679.49MHz, USB, Lcp 17.83% 32.53% 31.99% 16.83% 0.8195% 0.4922 0.4976

Jb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.31% 33.26% 32.57% 16.14% 0.7236% 0.4906 0.4976
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.6% 31.92% 31.31% 17.45% 0.7236% 0.4911 0.4973
6655.49MHz, USB, Rcp 15.99% 32.34% 33.31% 17.64% 0.7236% 0.5132 0.5034
6655.49MHz, USB, Lcp 17.2% 31.24% 32.06% 18.77% 0.7236% 0.5121 0.5038
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.37% 33.23% 32.51% 16.16% 0.7236% 0.4903 0.4975
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.61% 31.85% 31.31% 17.5% 0.7236% 0.4917 0.4971
6663.49MHz, USB, Rcp 16.01% 32.32% 33.28% 17.66% 0.7236% 0.5131 0.5035
6663.49MHz, USB, Lcp 17.35% 31.18% 31.96% 18.79% 0.7236% 0.5112 0.5033
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.29% 33.26% 32.59% 16.14% 0.7236% 0.4908 0.4976
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.56% 31.84% 31.34% 17.54% 0.7236% 0.4924 0.4974
6671.49MHz, USB, Rcp 16% 32.42% 33.31% 17.55% 0.7236% 0.5123 0.5033
6671.49MHz, USB, Lcp 17.31% 31.27% 31.99% 18.71% 0.7236% 0.5107 0.5035
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.33% 33.19% 32.52% 16.24% 0.7236% 0.4911 0.4979
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.81% 31.31% 17.57% 0.7236% 0.4924 0.4974
6679.49MHz, USB, Rcp 16.02% 32.42% 33.31% 17.53% 0.7236% 0.5121 0.5031
6679.49MHz, USB, Lcp 17.3% 31.26% 32.03% 18.68% 0.7236% 0.5109 0.5031

Mc - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 20.26% 28.51% 29% 21.35% 0.8718% 0.5079 0.503
6655.49MHz, LSB, Lcp 19.47% 29.45% 29.83% 20.38% 0.8718% 0.5065 0.5027
6655.49MHz, USB, Rcp 21.02% 28.86% 28.75% 20.5% 0.8718% 0.4968 0.4979
6655.49MHz, USB, Lcp 20.18% 29.64% 29.48% 19.82% 0.8718% 0.4973 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 20.19% 28.64% 29.06% 21.23% 0.8718% 0.5074 0.5031
6663.49MHz, LSB, Lcp 19.47% 29.43% 29.82% 20.41% 0.8718% 0.5067 0.5028
6663.49MHz, USB, Rcp 21% 28.91% 28.71% 20.51% 0.8718% 0.4966 0.4986
6663.49MHz, USB, Lcp 20.29% 29.56% 29.39% 19.88% 0.8718% 0.4971 0.4988
6671.49MHz, LSB, Rcp 20.32% 28.46% 28.94% 21.41% 0.8718% 0.5079 0.5031
6671.49MHz, LSB, Lcp 19.45% 29.39% 29.85% 20.44% 0.8718% 0.5073 0.5027
6671.49MHz, USB, Rcp 21% 28.91% 28.79% 20.43% 0.8718% 0.4965 0.4977
6671.49MHz, USB, Lcp 20.1% 29.75% 29.6% 19.68% 0.8718% 0.4971 0.4986
6679.49MHz, LSB, Rcp 20.14% 28.65% 29.01% 21.33% 0.8718% 0.5078 0.5042
6679.49MHz, LSB, Lcp 19.57% 29.22% 29.74% 20.6% 0.8718% 0.5078 0.5025
6679.49MHz, USB, Rcp 21.16% 28.87% 28.57% 20.53% 0.8718% 0.4953 0.4983
6679.49MHz, USB, Lcp 20.32% 29.52% 29.36% 19.92% 0.8718% 0.4972 0.4988

Nt - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.04% 32.95% 32.62% 16.46% 0.9287% 0.4954 0.4987
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.62% 31.41% 31.08% 17.97% 0.9287% 0.495 0.4984
6655.49MHz, USB, Rcp 16.34% 32.51% 33.02% 17.2% 0.9287% 0.5069 0.5018
6655.49MHz, USB, Lcp 17.82% 31.01% 31.48% 18.77% 0.9287% 0.5071 0.5024
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.1% 32.91% 32.57% 16.5% 0.9287% 0.4953 0.4987
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.43% 31.11% 17.93% 0.9287% 0.4951 0.4983
6663.49MHz, USB, Rcp 16.32% 32.53% 33.04% 17.18% 0.9287% 0.5069 0.5017
6663.49MHz, USB, Lcp 17.84% 31.01% 31.46% 18.76% 0.9287% 0.5069 0.5023
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.1% 32.89% 32.55% 16.53% 0.9287% 0.4954 0.4988
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.59% 31.4% 31.11% 17.97% 0.9287% 0.4954 0.4984
6671.49MHz, USB, Rcp 21.03% 27.87% 29.83% 20.35% 0.9287% 0.5065 0.4867
6671.49MHz, USB, Lcp 17.86% 31% 31.47% 18.73% 0.9287% 0.5068 0.502
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.32% 32.65% 32.6% 16.5% 0.9287% 0.4956 0.4961
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.56% 31.43% 31.13% 17.95% 0.9287% 0.4954 0.4985
6679.49MHz, USB, Rcp 16.34% 32.58% 31.9% 18.26% 0.9287% 0.5063 0.5131
6679.49MHz, USB, Lcp 17.86% 31.04% 31.45% 18.72% 0.9287% 0.5064 0.5023

O8 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.72% 32.45% 32.79% 17.27% 0.7816% 0.5045 0.5011
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.46% 32.77% 17.22% 0.7816% 0.5039 0.5007
6655.49MHz, USB, Rcp 17.18% 32.7% 32.47% 16.86% 0.7816% 0.4972 0.4995
6655.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.64% 32.54% 16.89% 0.7816% 0.4982 0.4992
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.7% 32.5% 32.75% 17.28% 0.7816% 0.5042 0.5017
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.77% 32.46% 32.79% 17.2% 0.7816% 0.5038 0.5005
6663.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.69% 32.49% 16.83% 0.7816% 0.4971 0.4991
6663.49MHz, USB, Lcp 17.14% 32.63% 32.56% 16.89% 0.7816% 0.4984 0.4991
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.73% 32.46% 32.71% 17.32% 0.7816% 0.5043 0.5017
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.53% 32.73% 17.22% 0.7816% 0.5035 0.5014
6671.49MHz, USB, Rcp 17.2% 32.69% 32.48% 16.84% 0.7816% 0.4971 0.4993
6671.49MHz, USB, Lcp 17.15% 32.7% 32.48% 16.89% 0.7816% 0.4976 0.4997
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.71% 32.45% 32.75% 17.31% 0.7816% 0.5045 0.5015
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.79% 32.48% 32.69% 17.26% 0.7816% 0.5034 0.5013
6679.49MHz, USB, Rcp 17.21% 32.7% 32.44% 16.87% 0.7816% 0.497 0.4996
6679.49MHz, USB, Lcp 17.12% 32.74% 32.5% 16.86% 0.7816% 0.4975 0.4999

T6 - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.89% 31.16% 31.23% 19.64% 1.076% 0.5143 0.5135
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.01% 31.87% 31.16% 19.88% 1.076% 0.5159 0.5232
6655.49MHz, USB, Rcp 18.58% 31.4% 31.94% 17.01% 1.076% 0.4948 0.4893
6655.49MHz, USB, Lcp 18.79% 31.41% 31.7% 17.02% 1.076% 0.4925 0.4896
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.62% 30.51% 30.66% 20.13% 1.076% 0.5134 0.5119
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.77% 31.6% 31.79% 18.77% 1.076% 0.511 0.5091
6663.49MHz, USB, Rcp 17.78% 32% 30.97% 18.17% 1.076% 0.4967 0.5072
6663.49MHz, USB, Lcp 17.83% 32.3% 30.8% 17.99% 1.076% 0.4932 0.5084
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.73% 31.57% 31.65% 18.98% 1.076% 0.5118 0.5109
6671.49MHz, LSB, Lcp 17.22% 31.25% 31.2% 19.25% 1.076% 0.5101 0.5105
6671.49MHz, USB, Rcp 18.26% 32.15% 31% 17.51% 1.076% 0.4904 0.502
6671.49MHz, USB, Lcp 17.64% 31.82% 31.69% 17.78% 1.076% 0.5 0.5013
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.66% 31.9% 30.29% 20.08% 1.076% 0.5091 0.5254
6679.49MHz, LSB, Lcp 17.38% 30.74% 32.72% 18.08% 1.076% 0.5135 0.4936
6679.49MHz, USB, Rcp 17.59% 32.23% 30.16% 18.94% 1.076% 0.4964 0.5173
6679.49MHz, USB, Lcp 17.6% 31.69% 31.72% 17.92% 1.076% 0.5018 0.5015

Tr - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.69% 31.43% 31.73% 18.29% 0.8486% 0.5045 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.29% 32.66% 17.45% 0.8486% 0.5054 0.5016
6655.49MHz, USB, Rcp 18.18% 31.7% 31.5% 17.77% 0.8486% 0.4969 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.62% 32.33% 16.86% 0.8486% 0.4961 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 31.51% 31.8% 18.24% 0.8486% 0.5047 0.5018
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.28% 32.7% 17.45% 0.8486% 0.5057 0.5015
6663.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.74% 31.55% 17.71% 0.8486% 0.4968 0.4988
6663.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.65% 32.36% 16.81% 0.8486% 0.4959 0.4988
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.49% 31.85% 18.22% 0.8486% 0.5049 0.5014
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.72% 32.29% 32.66% 17.48% 0.8486% 0.5057 0.502
6671.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.8% 31.56% 17.67% 0.8486% 0.4965 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.36% 32.61% 32.34% 16.84% 0.8486% 0.496 0.4988
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.54% 31.52% 31.87% 18.22% 0.8486% 0.5052 0.5017
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.25% 32.65% 17.49% 0.8486% 0.5057 0.5017
6679.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.82% 31.56% 17.65% 0.8486% 0.4963 0.4989
6679.49MHz, USB, Lcp 17.36% 32.59% 32.33% 16.88% 0.8486% 0.4963 0.4989

Tv - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 17.69% 31.43% 31.73% 18.29% 0.8487% 0.5045 0.5015
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 32.29% 32.66% 17.45% 0.8487% 0.5054 0.5016
6655.49MHz, USB, Rcp 18.18% 31.7% 31.5% 17.77% 0.8487% 0.4969 0.499
6655.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.62% 32.33% 16.86% 0.8487% 0.4961 0.499
6663.49MHz, LSB, Rcp 17.6% 31.51% 31.8% 18.24% 0.8487% 0.5047 0.5018
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.73% 32.28% 32.7% 17.45% 0.8487% 0.5057 0.5015
6663.49MHz, USB, Rcp 18.15% 31.74% 31.55% 17.71% 0.8487% 0.4968 0.4988
6663.49MHz, USB, Lcp 17.34% 32.65% 32.36% 16.81% 0.8487% 0.4959 0.4988
6671.49MHz, LSB, Rcp 17.59% 31.49% 31.85% 18.22% 0.8487% 0.5049 0.5014
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.72% 32.29% 32.66% 17.48% 0.8487% 0.5057 0.502
6671.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.8% 31.56% 17.67% 0.8487% 0.4965 0.4989
6671.49MHz, USB, Lcp 17.36% 32.61% 32.34% 16.84% 0.8487% 0.496 0.4988
6679.49MHz, LSB, Rcp 17.54% 31.52% 31.87% 18.22% 0.8487% 0.5052 0.5017
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.76% 32.25% 32.65% 17.49% 0.8487% 0.5057 0.5017
6679.49MHz, USB, Rcp 18.12% 31.82% 31.56% 17.65% 0.8487% 0.4963 0.4989
6679.49MHz, USB, Lcp 17.36% 32.59% 32.33% 16.88% 0.8487% 0.4963 0.4989

Wb - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 16.67% 31.93% 32.62% 17.89% 0.8854% 0.5097 0.5027
6655.49MHz, LSB, Lcp 16.64% 31.85% 32.61% 18.01% 0.8854% 0.5107 0.503
6655.49MHz, USB, Rcp 17.76% 32.46% 31.98% 16.91% 0.8854% 0.4933 0.4981
6655.49MHz, USB, Lcp 17.8% 32.51% 31.99% 16.82% 0.8854% 0.4924 0.4977
6663.49MHz, LSB, Rcp 16.78% 31.97% 32.53% 17.84% 0.8854% 0.5082 0.5025
6663.49MHz, LSB, Lcp 16.75% 31.85% 32.52% 17.99% 0.8854% 0.5096 0.5028
6663.49MHz, USB, Rcp 17.65% 32.46% 32.08% 16.92% 0.8854% 0.4944 0.4982
6663.49MHz, USB, Lcp 17.75% 32.48% 32.01% 16.88% 0.8854% 0.4932 0.498
6671.49MHz, LSB, Rcp 16.86% 32% 32.48% 17.78% 0.8854% 0.507 0.5022
6671.49MHz, LSB, Lcp 16.81% 31.87% 32.46% 17.97% 0.8854% 0.5088 0.5029
6671.49MHz, USB, Rcp 17.63% 32.43% 32.06% 17% 0.8854% 0.495 0.4987
6671.49MHz, USB, Lcp 17.7% 32.48% 32.05% 16.88% 0.8854% 0.4937 0.498
6679.49MHz, LSB, Rcp 16.86% 32.03% 32.52% 17.7% 0.8854% 0.5067 0.5017
6679.49MHz, LSB, Lcp 16.77% 31.98% 32.47% 17.89% 0.8854% 0.5081 0.5031
6679.49MHz, USB, Rcp 17.61% 32.4% 32.09% 17.02% 0.8854% 0.4954 0.4986
6679.49MHz, USB, Lcp 25.86% 24.26% 36.36% 12.62% 0.8854% 0.4942 0.3722

Ys - - - + + - + + invalid avg sign bit avg mag bit
6655.49MHz, LSB, Rcp 18.4% 30.23% 30.84% 19.75% 0.7697% 0.5099 0.5037
6655.49MHz, LSB, Lcp 18.36% 30.44% 30.88% 19.55% 0.7697% 0.5082 0.5038
6655.49MHz, USB, Rcp 19.4% 30.82% 30.44% 18.57% 0.7697% 0.4939 0.4978
6655.49MHz, USB, Lcp 19.32% 30.79% 30.38% 18.74% 0.7697% 0.495 0.4991
6663.49MHz, LSB, Rcp 18.44% 30.2% 30.74% 19.85% 0.7697% 0.5099 0.5044
6663.49MHz, LSB, Lcp 18.34% 30.46% 30.89% 19.53% 0.7697% 0.5082 0.5038
6663.49MHz, USB, Rcp 19.58% 30.63% 30.21% 18.81% 0.7697% 0.494 0.4983
6663.49MHz, USB, Lcp 19.45% 30.66% 30.27% 18.84% 0.7697% 0.495 0.4989
6671.49MHz, LSB, Rcp 18.35% 30.31% 30.9% 19.67% 0.7697% 0.5097 0.5037
6671.49MHz, LSB, Lcp 18.42% 30.37% 30.81% 19.62% 0.7697% 0.5083 0.5038
6671.49MHz, USB, Rcp 19.39% 30.81% 30.46% 18.57% 0.7697% 0.4941 0.4976
6671.49MHz, USB, Lcp 19.44% 30.69% 30.36% 18.74% 0.7697% 0.4949 0.4982
6679.49MHz, LSB, Rcp 18.36% 30.28% 30.87% 19.73% 0.7697% 0.5098 0.5039
6679.49MHz, LSB, Lcp 18.39% 30.38% 30.91% 19.55% 0.7697% 0.5085 0.5032
6679.49MHz, USB, Rcp 19.56% 30.66% 30.2% 18.81% 0.7697% 0.4939 0.4985
6679.49MHz, USB, Lcp 19.44% 30.67% 30.35% 18.77% 0.7697% 0.495 0.4982